Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Prawo rolne 370-DP3-4SEMROL
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Tok zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych doktorantów. W związku z tym literatura jest poszukiwana przez samego doktoranta, ewentualnie wskazywana jest przez prowadzącego na bieżąco, zależnie od wybranego tematu.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (SD_WG03) - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) (SD_WG04) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji (SD_WK01) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej oraz dydaktycznej (SD_WK05) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (SD_UO01) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotowy do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie

(SD_KK01) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości (SD_KK02) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny (SD_KR01) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych (SD_KR02) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02) Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów w pracy naukowej i etapów przygotowania rozprawy doktorskiej

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca weryfikacja postępów doktoranta w zakresie opracowania rozprawy doktorskiej, przygotowania do publicznej obrony.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej

Zakres tematów:

Zakres tematów jest uzależniony od tematu badań obranych przez doktoranta

Metody dydaktyczne:

Seminarium, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Bieluk 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.