Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Januszek H., Sikora J., Podstawy socjologii, Poznań 2008.

Polakowska-Kujawa J., Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa, Warszawa 2007.

Przymeński A., Socjologia. Wykłady i materiał do ćwiczeń, Poznań 2008.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Babbie E., Istota socjologii, Warszawa 2007.

Marshall G. (red.), Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć; kolokwium.

KA6_WG7: ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja prowadzona podczas zajęć, praca w grupach i indywidualna podczas zajęć, kolokwium.

KA6_UW1: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, kolokwium, konsultacje

KA6_KO3: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja aktywności studenta podczas zajęć, ocena pracy w grupach oraz pracy indywidualnej; gra symulacyjna

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- obecność na ćwiczeniach;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych;

- aktywność podczas zajęć.

Formą końcowego zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium (zaliczenie na ocenę) – pytania mieszane: zamknięte i półotwarte. Dodatkowo na ocenę końcową wpływa liczba zdobytych punktów za aktywność na zajęciach w ciągu całego semestru. 51% punktów uzyskanych przez studenta w trakcie trwania semestru oraz z kolokwium zaliczeniowego (łącznie) jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z ćwiczeń z przedmiotu Socjologia ogólna. Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedno spotkanie [2 godz.].

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę Socjologii; geneza. Zapoznanie z podstawowymi terminami socjologicznymi. [2h]

2. Elementy struktury społecznej - status, rola, grupa. [2h]

3. Interakcje społeczne i ich znaczenie. [2h]

4. Socjalizacja - powstawanie istoty społecznej. [2h]

5. Współczesna rodzina - jej funkcjonowanie, problemy i zagrożenia. [2h]

6. Kultura. Wpływ kultury na życie społeczeństwa. Kultura masowa.[2h]

7. Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. [2h]

8. Kolokwium. [1h]

Metody dydaktyczne:

- praca warsztatowa;

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- dyskusja prowadzona podczas zajęć;

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia);

- analiza treści/ praca z tekstem;

- praca indywidualna;

- burza mózgów, debata;

- gra symulacyjna;

- prezentacje multimedialne;

- konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala B123
Joanna Gregorczuk-Prosicka 21/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B125
Joanna Gregorczuk-Prosicka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.