Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.1 380-OS1-1JNI1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 2: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

https://www.dw.com/pl/lockdown-w-niemczech-apele-o-otwarcie/a-56658735

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Efekty uczenia się:

Student:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),

a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

1, Kariera zawodowa , konieczność uczenia się przez całe życie. Umiejętności i cechy charakteru predestynujące do wykonywania określonych zawodów.

Kompetencje społeczne.

2. Funkcje mediów w życiu współczesnego człowieka. Zalety i wady internetu,

3. Hobby i zainteresowania. Organizowanie wolnego czasu. Pozytywny i destrukcyjny wpływ stresu na psychikę i zdrowie człowieka.

4. Zmiany ról męskich i kobiecych. Obowiązki w rodzinie.

5. Pieniądz i jego rola we współczesnym świecie. Bieda i bogactwo. Problem nędzy i bezrobocia.Pomoc najuboższym

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, z wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

stron internetowych, vlogów ćwiczeń online, wykładów, przemówień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 19:00 - 20:30, sala #####
Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.