Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka 380-PIWS1-3GOJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. , Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2 (127) s. 37-52, 2014.

- Byers R., Rose R., Jak planować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Opracowanie metodyczne dla nauczycieli.Wyd. APS, warszawa, 2012.

- Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2014.

- Kienig A. , O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie, Wyd.Trans Humana, Białystok, 2012.

- Włoch S., Włoch A. , Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania. Wyd. Żak, 2009.

- Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki, Warszawa 2014.

- Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

- Piszczek M., Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka, Warszawa 2007.

- Rembowski J., Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986, PWN

- Ekiert-Grabowska D., Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984, Uniwersytet Śląski

Literatura uzupełniająca:

- Bujnowska A. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin 2015

- Zielińska K. (red.), Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania: jak wspomagać rozwój przedszkolaka. Warszawa 2014

- Zielińska K. (red.), Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych: jak wspomagać rozwój przedszkolaka. Warszawa 2014

- Zielińska K. (red.), Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego: jak wspomagać rozwój przedszkolaka. Warszawa 2014

- Brzezińska A., Droga do samodzielności: jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk 2009

- Straßmeier W., Interwencja wczesnodziecięca: 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk 2012

- Tokarska E., Kopała J., Obserwacja dziecka. Materiały dla nauczycieli w I i II roku wychowania przedszkolnego. Warszawa 2010

- Byers R., Rose R., Jak planować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie metodyczne dla nauczycieli. Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I –III szkoły podstawowej, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także dzieci szczególnie uzdolnionych. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w przedszkolu i kl. I-III, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju.

2. Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków.

3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z diagnozą i wspomaganiem rozwoju dziecka.

4. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- pozytywna ocena z zaprezentowanego projektu działań wspomagających rozwoju dziecka z zaburzeniem rozwoju (kl. I-III) , które może zastosować rodzić oraz wychowawca - system punktowy

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji do dwóch tygodni od daty nieobecności, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu) - system punktowy

- aktywność i przygotowanie do zajęć - system punktowy

Zakres tematów:

I WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ ZAJĘĆ

II PODSTAWY DOTYCZĄCE POZNANIA DIAGNOSTYCZNEGO

1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii

2. Zasady diagnozy psychopedagogicznej

3. Błędy diagnostyczne

4. Schemat diagnozy rozwiniętej wg Stefana Ziemskiego

5. Etapy diagnozy wg Adama Podgóreckiego

6. Nabywanie umiejętności tworzenia diagnoz cząstkowych, diagnozy rozwiniętej wg S. Ziemskiego na podstawie analizy indywidualnego przypadku

7. Diagnoza całościowa (holistyczna) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

8. Metody diagnozowania dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

III BADANIE PSYCHOSPOŁECZNYCH PROBLEMÓW UCZNIA NA TERENIE KLASY SZKOLNEJ

1. Socjometria jako podstawowy sposób pomiaru stosunków społecznych

- podstawy teoretyczne

- rodzaje technik socjometrycznych

- badanie socjometryczne i jego analiza

2. Badanie popularności w klasach I-III z wykorzystaniem klasycznej techniki Moreno

3. Poznanie opinii społecznej w klasach I-III z wykorzystaniem techniki „ Zgadnij kto? ”

4. Technika dostarczająca informacji o wzajemnych postawach członków grupy - ,,Plebiscyt życzliwości i niechęci”

IV TECHNIKI PROJEKCYJNE W DIAGNOZOWANIU SUTYACJI RODZINNEJ I SZKOLNEJ

1. Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej

- założenia teoretyczne

- cechy metod projekcyjnych

- klasyfikacja technik projekcyjnych

- podstawowe zasady i reguły stosowania technik projekcyjnych

2. Charakterystyka technik skojarzeniowych i wybrane narzędzia wykorzystujące mechanizm projekcji

3. Charakterystyka technik konstrukcyjnych i wybrane narzędzia wykorzystujące mechanizm projekcji

4. Charakterystyka technik uzupełnienia i wybrane narzędzia wykorzystujące mechanizm projekcji

5. Wybrane narzędzia diagnozy rodziny

V PEDAGOG SZKOLNY W PROCESIE WSPOMAGANIA, SOCJALIZACJI I WYCHOWANIA DZIECKA

VI EWALUACJA I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa,

praca w grupach,

praca z tekstem,

dyskusja,

metoda projektu,

metoda indywidualnego przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala A208
Justyna Pikus 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A208
Justyna Pikus 23/ szczegóły
3 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala B125
Justyna Pikus 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 19:00 - 20:30, sala A208
Justyna Pikus 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.