Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy w przedszkolu cz.1 380-PIWS1-3GOL1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (metodyczna):

Jaszczyszyn, E., (2010) Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego, Białystok.

Karbowniczek J., i in. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Kielar-Turska M., (1992) Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania przedszkolnego

Literatura uzupełniająca:

Dyner, Wł., (1983) Zabawy tematyczne w domu i w przedszkolu, Ossolineum.

Hautumm A, Prott R. 12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami, www.frd.org.pl

Holt, J., (2007) Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie, Kraków.

Jaszczyszyn, E., Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Białystok 2010.

Słodownik – Rycaj, E., Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Caiati, M., Delac, S., Muller, A., Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Jedność, Kielce 2003.

Doyla G., Klucz do uczenia się - technologia rozwoju dziecka, GDH Publishing, UK 2007.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w przedszkolu, WSiP, Warszawa 2005.

Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze: metoda projektu w edukacji elementarnej, CODN, Warszawa 2003.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka, Bliżej Przedszkola, Kraków 2009.

Karwowska – Struczyk M., Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.

Krasoń K., Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999.

Lubowiecka, J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa, 2000.

Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1987.

Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

Aktualne artykuły z czasopism: „Wychowanie w Przedszkolu” „Przedszkolne ABC” i „Bliżej Przedszkola”

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania przedszkolnego

oraz:

- inna literatura metodyczna wybrana przez studentów na potrzeby prowadzonych działań,

- aktualna literatura metodyczna rekomendowana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 - zaliczenie pisemne

2. Ma elementarna wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 - projekt zajęć dydaktycznych

3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U08 - projekt zajęć dydaktcznych

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 - ocena aktywności w trakcie zajęć

5. Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - K_U10 - projekt zajęć dydaktycznych

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13 - ocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej

7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac - K_K08 - ocena efektów pracy indywidualnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w trybie zdalnym (Blacboard/Microsoft Teams)

-100% frekwencja, usprawiedliwione nieobecności

-oceny pozytywne z prac wykonywanych na ocenę (scenariusz działań w przedszkolu, analiza realizowanego zagadnienia metodycznego w sytuacji symulacji, omawiane pomysłu na zajęcia w trakcie konsultacji i na ćwiczeniach, dobór literatury metodycznej i merytorycznej).

Zakres tematów:

1. Formy rozwijania mowy dziecka: opowiadanie nauczyciela i dziecka, rozmowa z dziećmi, praca z ilustracją, historyjką obrazkową, zagadki, inscenizacja tekstu, wprowadzenie w świat poezji

2. Przygotowanie do nauki czytania i pisania: ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonematyczny, usprawniające motorykę narządów mowy, artykulacyjne oraz ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne

3. Wprowadzanie w świat pisma. Metody wczesnej nauki czytania

4. Kompetencje matematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie, kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju rozumowania operacyjnego, mierzenie długości, klasyfikacje, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, waga, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci, zapisywanie czynności matematycznych

5. Wyjaśnianie świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanie przy tym odpowiednich metod (przyroda ożywiona i nieożywiona)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczeniowa, stolików eksperckich, SWOT, problemowa, dyskusji, symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A209
Elżbieta Jaszczyszyn 23/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A110
Małgorzata Bilewicz 23/ szczegóły
3 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala A105
Magdalena Bartoszewicz 22/ szczegóły
4 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala A105
Magdalena Bartoszewicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)