Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracyjne aspekty pracy socjalnej 380-SS1-3GRF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Ustawy i rozporządzenia regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych z pomocy społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl).

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Uzupełniająca:

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student:

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce - K_W04, sposób weryfikacji ocena pracy indywidualnej i zespołowej

Zna metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej - K W13, ocena pracy zespołowej

Rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego - K_U06, sposób weryfikacji dyskusja, ocena pracy zespołowej

Posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresy pracy socjalnej - K_U18, sposób weryfikacji ocena pracy zespołowej

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01, sposób weryfikacji dyskusja, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- prezentacja na temat kryteriów i zasad udzielania pomocy społecznej (praca zespołowa) , analiza przypadku (praca zespołowa), aktywność podczas zajęć.

Otrzymanie pozytywnej oceny od 51% pkt. możliwych do uzyskania.

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Praca socjalna w wybranych obszarach problemowych oraz z wybranymi grupami osób - analiza przypadków.

Kryteria i zasady udzielania pomocy społecznej (osobom i rodzinom):

- trudności w integracji cudzoziemców,

- sytuacja ubóstwa, kryzys bezdomności, bezrobocie;

- przemoc w rodzinie i uzależnienie od alkoholu,

- pomoc osobom starszym,

- pomoc osobom wykluczonym społecznie (kontekst zatrudnienia socjalnego).

Koncepcja zarządzania przypadkiem (case management).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: sytuacyjna, analiza przypadku, dyskusja w zespołach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:30 - 10:00, sala C1.6
co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C1.6
Joanna Szymanowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.