Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej 380-SS1-3XAHT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Badura- Madej, W.(1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Warszawa: Interart

Becelewska D. (2005) Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Śląsk

Goleman D. (1994) Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

Greenston J. (2004) Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP

Sęk H. (1993) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Sutton C. (2004) Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki (dyskusja, prezentacja zespołowa)

KA6_WK5 - ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur społecznych (dyskusja, analiza materiałów źródłowych)

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji (prezentacja zespołowa)

KA6_UW2 - potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej (prezentacja, esej, dyskusja)

KA6_KO2 - potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej (dyskusja)

KA6_KR1 - potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań (dyskusja)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna wynika ze spełnienia następujących warunków:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne 2 nieobecności usprawiedliwione, z których jedną należy zaliczyć na konsultacjach indywidualnych

2. Uzyskanie oceny pozytywnej z zespołowego opracowania jednego z zagadnień będących przedmiotem ćwiczeń z przeprowadzeniem dyskusji grupowej

Zakres tematów:

1. Wsparcie emocjonalne jako specyficzny rodzaj wsparcia społecznego. Wprowadzenie podstawowych pojęć. Omówienie planu zajęć, wymagań i sposobu zaliczenia

2. Rozumienie emocji swoich i innych ludzi. Znaczenie empatii w kontaktach interpersonalnych

3. Kto i kiedy wymaga wsparcia emocjonalnego. Sposób udzielania wsparcia. Warunki skuteczności wsparcia emocjonalnego

4. Wsparcie osoby w stresie i kryzysie psychologicznym

5. Narodziny dziecka /wsparcie kobiety w depresji poporodowej/w przypadku niechcianego macierzyństwa

6. Wsparcie młodzieży w okresie adolescencji w kryzysie rozwojowym

7. Wsparcie emocjonalne osoby po doświadczeniu traumatycznym (np. katastrofy, wypadku, gwałtu) z syndromem PTSD

8. Wsparcie osoby niepogodzonej ze stratą (w żałobie)

9. Wsparcie emocjonalne osób w sytuacji presuicydalnej/ rodziny w sytuacji samobójstwa członka rodziny

10. Wsparcie emocjonalne osoby chorej somatycznie/ rodziny i chorego w chorobie przewlekłej

11. Wsparcie osoby niepełnosprawnej i jej rodziny

12.Wsparcie rodziny w sytuacji utraty pracy, sytuacji bezrobocia i bezdomności

13. Wsparcie osoby w wieku senioralnym

14. Wyczerpanie emocjonalne w pracy pomocowej, sposoby przeciwdziałania

15. Warunki skuteczności wsparcia emocjonalnego. Wnioski końcowe

Metody dydaktyczne:

Samodzielna analiza materiałów źródłowych, dyskusja, praca zespołowa , esej

Zajęcia prowadzone w formie hybrydowej -mieszanej: stacjonarnie i on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala B125
Irena Parfieniuk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.