Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna 380-SN1-1ABW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bąbska B., Rymsza M., Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Warszawa 2014.

2. Cichosz M., O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia, Kraków 2016.

3. Jawor A., Intymność cenzurowana, Warszawa 2018.

4. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.): Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej, Kraków 2018.

5. Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

6. Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

7. Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995.

8. Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

9. Danilewicz W., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2014.

10. Gulczyńska A., Granosik M. (red.): Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa 2014.

11. Herudziński T., Swacha P. (red.) Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2016.

12. Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

13. Kawula S., Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

14. Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

15. Kwieciński Z., Śliwierski B. (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003.

16. Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K. (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Warszawa 2008.

17. Marynowicz – Hetka E. (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, warszawa 2009.

18. Marynowicz – Hetka E. (red.): Pedagogika społeczna, t.2, warszawa 2009.

19. Mizielińska J., Struzik J., Król A., Różnym głosem: rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa 2017.

20. Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

21. Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

22. Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

23. Pilch T., Sosnowski T. (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

24. Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T., (red.): Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

25. Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T., (red.): Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

26. Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

27. A. Jawor, Intymność cenzurowana, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami

KA6_WG6 Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania

KA6_UW3 Student potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych

KA6_UW5 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania

KA6_KK Student monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie cząstkowe ćwiczeń:

- ocena zadań przedmiotowych (wykonywanych indywidualnie lub zespołowo);

- ocena projektu badawczego wraz z propozycją narzędzia badawczego (wykonywanego zespołowo).

Ocena dostateczna z ćwiczeń - min 55% punktów możliwych do zdobycia na ćwiczeniach;

Ocena dostateczna z wykładu - min 55% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie pisemnym.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu, omówienie formy i warunków zaliczenia przedmiotu.

2. Pedagogika społeczna – geneza, twórcy, problematyka. Kierunki rozwoju pedagogiki społecznej – współcześni badacze/ szkoły.

3. Postawy społeczne – istotny konstrukt w badaniach.

4. Zagrożenia współczesnego świata (ekonomiczne, religijne, ekologiczne, etyczne).

5. Współczesna rodzina – koncept teoretyczny, rys historyczny, różnorodność uwarunkowana kulturowo, problem społeczny.

6. Dualizm życia współczesnego człowieka (świat realny vs wirtualny).

7. Czas – najcenniejszy zasób społeczny (presja temporalna, zarządzanie czasem, czas wolny).

8. Nowe formy przemocy (mowa nienawiści, hejt, przemoc symboliczna)

9. Panika moralna.

* Dyskusja na temat przeczytanych książek

(E. Winnicka, Był sobie chłopczyk, Wołowiec 2017; J. Kopińska, Polska odwraca oczy, Warszawa 2016; J.Gierak-Onoszko, 27 śmierci Toby’ego Obeda, Warszawa 2019; P.P. Reszka, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa 2019; Å. Seierstad, Dwie siostry, 2018.)

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 13:15, sala B224 (cwi)
Marta Perkowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)