Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia 380-SN1-1HEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005.

4. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno –Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

2. Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.

3.Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

4.Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

5. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, przeł. Adamus P., Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011.

6. Kliszcz, J., Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

7. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

8. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W

poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

Opole 2011.

9. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

10. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów biologicznych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych - weryfikacja:zaliczenie pisemne

zna wybrane koncepcje człowieka: pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej - weryfikacja:zaliczenie pisemne, dyskusja

jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych - weryfikacja: dyskusja;

potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego,fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji - weryfikacja: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnie napisanego testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte (zakres treści z wykładu i ćwiczeń). UWAGA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ZALICZENIE PISEMNE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE BLACKBOARD. Do testu dopuszczony jest Student, który ma 51% obecności na wykładach. W sytuacji choroby podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, w przypadku innych losowych sytuacji lub długotrwałej choroby Studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w wykładach sprawy rozpatrywane są indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Zaliczenie otrzymuje Student, który uzyskał 51% wymaganych punktów z zaliczenia pisemnego. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia wykładu. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie Studentowi przysługują dwa terminy, jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona, np. zwolnieniem lekarskim. Brak usprawiedliwienia powoduje utratę jednego terminu zaliczenia. Oceny pozytywne z zaliczenia nie podlegają poprawie.

Zakres tematów:

1. Omówienie treści wykładów, literatury i warunków zaliczenia przedmiotu. Podstawowe kategorie pojęciowe: auksologia, ontogeneza, rozwój, wychowanie, doświadczenie, zdarzenia życiowe, zmiana rozwojowa, czas, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, ochrona zdrowia.

2.-3.Rozwój osobniczy człowieka w kontekście cyklu życia.

4. Zadania rozwojowe.

5. Wybrane zaburzenia rozwoju i choroby człowieka na poszczególnych etapach życia.

6. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, konsultacje indywidualne formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 15:00, sala C2.3 (wyk)
Agnieszka Sobolewska-Popko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)