Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna 380-SS2-2BCO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psych.

Fleischer, M. (2013). Typologia komunikacj

Fleischer, M. (2007). Zarys ogólnej teorii komunikacji1. Communication Design, 13.

Goban-Klas, T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. Studia Medioznawcze= Media Studies, (2 (33).

Nóżka, M. (2013). Komunikacja interpersonalna w teorii i praktyce zawodowej pracowników socjalnych.

Podobas, I. (2014). Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej. Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich.

Pikuła, N. G. (2013). Feedback w pracy socjalnej. Labor et Educatio, (1), 139-152.

Stewart, J. R. (Ed.). (2010). Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szyszka, M., & Bělík, V. (2018). Opinie pracowników socjalnych na temat działań komunikacyjnych w instytucjach pomocowych–perspektywa kształtowania kompetencji komunikacyjnych. Edukacja Dorosłych, 2, 227-237.

Zdebska, E. (2011). Komunikacja w pracy socjalnej.

S. Trenholm i A. Jensen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, relacje i wydarzenia społeczne, [W:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003,

Literatura uzupełniająca:

B. Jarmrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000, s. 39- 41.

Literatura dodatkowa:

Aronson, E., Aronson, J., & Radzicki, J. (1987). Człowiek-istota społeczna. Państwowe Wydaw. Naukowe.

Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka Wydaw..

Molyneux, M. (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Wydawn. Naukowe PWN.

Colman, A. M. (2009). Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 - ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach - sposób weryfikacji: zaliczenie, dyskusja, praca w grupie;

KA7_UK2 - potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z wielu dyscyplin - sposób weryfikacji: zaliczenie, dyskusja, praca w grupie;

KA7_UK3 - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie dyscypliny, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów - sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie;

KA7_UO5 - jest gotowy do nawiązywania kontaktu z klientem oraz skutecznego motywowania go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów - sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie;

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja w zespołach.

Obecność - dozwolona jedna, wszystkie ponadprogramowa należy zaliczyć na konsultacjach w toku problemowej dyskusji.

Aktywność - punkty

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, zaliczenia oraz odbycia konsultacji w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Istota postrzegania ludzi i świata a sposób komunikowania się

2. Bariery komunikacyjne

3. Rodzaje i techniki efektywnego komunikowania się

4. Autoprezentacja

5. Rozwiązywanie sporów komunikacyjnych

6. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej - prezentacje studentów cz.I

7. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej - prezentacje studentów cz.II

8. Wybrana zagadnienie komunikacyjne w pracy pracownika socjalnego.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, film, praca w grupach, gry symulacyjne, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Winiecka 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)