Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 400-US1-3MSG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, PWE Warszawa 2008

2. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

3. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006

Literatura dodatkowa:

4. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006

5. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

6. E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych w Europie i na świecie

K_W08 - student zna podstawowe pojęcia, instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym i politycznym

K_U03 - student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych

zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w innych obszarach ludzkiej aktywności

K_K02 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody weryfikacji:

K_W04, K_W02 - ocena prac indywidualnych;

K_U03 - prezentacja;

K_U02 - ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, powinny być zaliczone na konsultacjach.

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń prowadzona jest w systemie punktowym:

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do MSG

3. Międzynarodowy podział pracy

4. Gospodarka światowa

5. Teorie wymiany międzynarodowej

6. Międzynarodowy przepływ czynników wytwórczych

7. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami

8. Ceny międzynarodowe

9. Międzynarodowy system walutowy

10. Kursy walutowe

11. Bilans płatniczy

12. Zagraniczna polityka ekonomiczna

13. Incoterms

14. Kolokwium.

15. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Analiza historyczna, analiza analityczna, metoda przypadków, indywidualna praca studentów, praca w grupach, kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Zalesko 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)