Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 430-KS1-1APK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK3,KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK3, KA6_UK4, KA6_UO2, KA6_UO3, KA6_UU1, KA6_UU2, KA6_UU3

KA6_KK1, KA6_KK3, KA6_KO1, KA6_KO3, KA6_KR2

wiedza:

- wiedza na temat szkół badawczych klasycznej antropologii kultury, takich jak: ewolucjonizm, funkcjonalizm, antropologia psychologiczna - amerykańska orientacja kultury i osobowości, strukturalizm, psychoanaliza,

- problemy istotne dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takie jak: rozumienie pojęcia kultura, problem natura a kultura, kultura a cywilizacja, wzór kultury, relacja jednostka a kultura, problem internalizacji kultury, mit w kulturze, kulturowe modele czasu i przestrzeni, rola ciała w kulturze,

- modele kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

umiejętności:

- umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

- wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 
w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać 
i prezentować wyniki pracy

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

kompetencje społeczne:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy 
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych 
oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

podjęcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- przestrzegania zasad etycznych związanych
z odpowiedzialnością za podejmowane działania
o charakterze tworzenia, upowszechniania 
i oceny wytworów i tekstów kultury

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: praca pisemna o charakterze akademickim, poświęcona wybranej i samodzielnie przygotowanej przez studentów szkole badawczej lub kierunkowi badawczemu w klasycznej antropologii. Ocenie podlega znajomość treści wykładu lub wykładów poświęconych wybranym przez studentkę/studenta problemom, znajomość zalecanej literatury, a także umiejętność samodzielnego napisania pracy akademickiej na podstawie treści wykładów i opracowanej przez siebie literatury.

Zakres tematów:

I. Ewolucjonistyczna wizja rozwoju kultury Lewisa H. Morgana i Edwarda B. Tylora

II. Amerykańska orientacja kultury i osobowości - relatywizm Franza Boasa

III. Amerykańska orientacja kultury i osobowości - konfiguracjonistyczna antropologia kultury Ruth F. Benedict

IV. Amerykańska orientacja kultury i osobowości - badania Margaret Mead

V. Funkcjonalistyczna teoria kultury Bronisława Malinowskiego

VI. Sacrum jako istota kultury wg. Mircei Eliadego

VII. Kultura jako przestrzeń komunikacji w ujęciu Edwarda T. Halla

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany slajdami połączony z dyskusją; konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala C02
Andrzej Kisielewski 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)