Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 1 450-ZS2-1XSM1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu S2A_W01

KA7_WG6 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu S2A_W06

KA7_WG7 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach S2A_W07

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu S2A_U01

KA7_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu S2A_U02

KA7_UW3 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na temat przyczyny i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać proste hipotezy badawcze , w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu i je weryfikować S2A_U02

KA7_UW5 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy S2A_U06

KA7_UW6 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów S2A_U07

KA7_U02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu S2A_K01

KA7_UU1 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny S2A_K06

KA7_UK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce .

Formy zaliczenia przedmiotu: Ogólna forma zaliczenia seminarium cz.1:

Opracowanie koncepcji pracy: temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan

Złożenie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Cele pracy magisterskiej. Kryteria merytoryczne i formalne prac magisterskich z zakresu zarządzania. Zasady edycji prac magisterskich

Etapy przygotowania pracy magisterskiej.

Wybór tematu, ustalenie problemu badawczego i celu pracy, sformułowanie hipotezy badawczej.

Poszukiwanie, ocena , gromadzenie materiałów źródłowych

Opracowanie planu pracy

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 136
Bogusław Plawgo 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 225
Anna Grześ 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)