Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia 330-EN1-1DEM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych, itp.) organizujących struktury i normy wpływające na procesy demograficzne S1A_W03 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_WK1 student ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur demograficznych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur S1A_W06 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_WK4 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, w szczególności z zakresu demografii S1A_W09 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_WK5 ma podstawową wiedzę na temat relacji uwarunkowanych przez procesy demograficzne oraz rządzących nimi prawidłowościach S1A_W10 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_UW1 student potrafi w oparciu o teorie demografii, prawidłowo interpretować i analizować przyczyny i przebieg procesów demograficznych S1A_U01 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_UW3 student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów demograficznych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na procesy demograficzne S1A_U03 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_UU1 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy S1A_U06 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_UU2 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów S1A_U07 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_KK1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych S1A_K01 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_KK2 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem obowiązków S1A_K02 - - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa wystawienia oceny "zaliczenie przedmiotu". Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zajęcia odbywać się będą w formule zdalnej (platforma Blackboard).

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy pisemnej złożonej najpóźniej podczas ostatnich zajęć (forma zdalna; platforma Blackboard).

Kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 50 punktów = 100%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Zakres tematów:

Program wykładów:

1. Przedmiot demografii. Podstawowe źródła danych o ludności.

2. Zmiany liczby ludności wobec teorii demograficznych.

3. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa populacji.

4. Ruch naturalny ludności jako główny czynnik rozwoju demograficznego.

5. Mechanizmy i uwarunkowania migracji ludności.

6. Metody analizy zjawisk i procesów demograficznych.

7. Prognozy i modele demograficzne.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem platformy Blackboard Colaborate.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 318
Łukasz Bugowski 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)