Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywność systemów logistycznych 330-EN2-2LESL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 2008.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska, Radom 2011

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi oceny efektywności systemów logistycznych KP7_WG4

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania procesów logistycznych oraz potrafi dobierać metody analiz i formułować własne opinie w zakresie sprawności i skuteczności systemów logistycznych KP7_UW2

Student potrafi modelować, analizować i oceniać procesy zarządzania zapasami w systemach logistycznych KP7_UW4

Student potrafi analizować zjawiska gospodarcze zachodzące współcześnie w systemach logistycznych KP7_UW6

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych z zakresu efektywności systemów logistycznych KP7_UO1 , KP7_UK1

Student potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania problemów z zakresu lokalizacji magazynu, optymalizacji wielkości zapasów czy kosztów logistycznych, proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów KP7_UO2 , KP7_UU1

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny KP7_KK5

zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne – test wyboru, teoretyczny, na platformie blackboard (50% oceny). Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena w ramach pracy własnej – rozwiązywanie zadań, opracowania studiów przypadku na platformie blackboard (50% oceny). Każda praca musi zostać zaliczona.

Ocena końcowa jest średnią z oceny z kolokwium i pracy własnej, aktywności mogą poprawić ocenę końcową w przypadku niejasnej sytuacji.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

Istota systemów logistycznych i pomiar efektywności 2h

Funkcjonowanie magazynu w systemie logistycznym, jednostka ładunkowa w gospodarce magazynowej 2h

Rozplanowanie magazynu i modele decyzyjne lokalizacji magazynu 2h

Analiza produkcji i gospodarki materiałami, ocena efektywności zarządzania zapasami 4h

Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych: kompletacji, wydania, transportu 2h

Koszty logistyczne 2h

Zaliczenie 2h

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

- dyskusja moderowana przez prowadzącego,

- prace pisemne i krótkie ustne wystąpienia,

- analiza studiów przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 204
Joanna Zielińska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.