Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie działalności handlowej 450-ZS1-3SOBH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Efekty uczenia się:

Wiedza

3SOBH_W01 Student zna podstawowe pojęcia w zakresie opodatkowania, w tym m.in. podatek, obowiązek podatkowy, przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania, konstrukcja podatku Z1_W02

3SOBH_W02 Wyróżnia obciążenia fiskalne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce Z1_W03, Z1_W09

3SOBH_W03 Wyróżnia i charakteryzuje formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, zna konstrukcję poszczególnych form opodatkowania oraz odpowiednie obowiązki ewidencyjne podatnika Z1_W03,

Z1_W08, Z1_W09.

Umiejętności

3SOBH_U01 Dokonuje wyboru właściwej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość obrotów Z1_U01, Z1_U02, Z1_U04

3SOBH_U02 Oblicza wysokość podatku w każdej z form opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej Z1_U01, Z1_U02

3SOBH_U03 Dokonuje wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria, jak: wysokość obciążeń, uciążliwość i koszty ewidencji podatkowych, ryzyko podatkowe Z1_U01, Z1_U02, Z1_U04

3SOBH_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać, doskonalić i aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie form opodatkowania działalności gospodarczej Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia są realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Za pośrednictwem MS Teams odbędzie się również zaliczenie przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 16 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 10 pkt

• case study max. 5 pkt

- kolokwium, max. 15 pkt (kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie case study; na kolokwium mogą być używane kalkulatory oraz teksty ustaw).

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 16 pkt, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 15 2,0

• 16 – 18 3,0

• 19 – 21 3,5

• 22 – 24 4,0

• 25 – 27 4,5

• 28 – 30 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce

Charakterystyka form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych (opodatkowanie progresywne i liniowe)

Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT

Forma prawna przedsiębiorstwa a wysokość obciążeń podatkowych

Metody dydaktyczne:

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 132
Renata Budlewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.