Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (2 tygodnie) 450-ZN2-1XPZA
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej oraz międzykulturowej KA7_WG3

Ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA7_WG4

Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy KA7_UW5

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy KA7_U01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_UK1

Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA7_K03

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Pozytywna opinia Organizatora praktyk

Pozytywna opinia Raportu praktyk oraz Dziennika Praktyk dokonana przez Opiekuna Praktyk

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w raporcie z praktyki.

Przeprowadzana jest rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyka, a także rozmowa ze Studentem w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1) Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP. Poznanie siedziby organizacji, placówek zależnych i tajemnicy służbowej

2) Zapoznanie się z profilem działalności przedsiębiorstwa, statutem, strategią, planem rozwoju, wynikami ekonomicznymi

3) Poznanie zakresu terytorialnego działalności firmy.

4) Poznanie zasad współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami zewnętrznymi.

5) Zapoznanie się z obowiązującą strukturą organizacyjną i wzajemnymi powiązaniami komórek organizacyjnych.

6) Poznanie metod analizy strategicznej i ich wykorzystania w procesach decyzyjnych

7) Zapoznanie się z polityką personalną przedsiębiorstwa, w tym systemem rekrutacji, oceny, motywacji, zwalniania pracowników oraz dokumentacją pracowniczą.

8) Zapoznanie się z odpowiednio dostępnym i stosowanym w danej jednostce specjalistycznym oprogramowaniem

9) Obserwacja oraz stopniowe włączanie się w zlecone prace związane z bieżącą działalnością jednostki.

10) Gromadzenie materiałów, danych i informacji niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej (w przypadku tematu pracy związanego z miejscem praktyki).

Praca własna studenta

1. Ustalenie zasad praktyki z opiekunem w miejscu odbywania praktyki (przedsiębiorstwo, instytucja publiczna)

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa/instytucji, w którym odbywa się praktyka

3. Szkolenie BHP

4. Praktyka w wybranych działach przedsiębiorstwa/instytucji

5. Wypełnienie dzienniczka praktyk

6. Podsumowanie praktyki z opiekunem w przedsiębiorstwie/instytucji

7. Rozmowa końcowa z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.