Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie transferem technologii 450-ZS2-2XZTC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, red. Wiśniewska J., Świadek A., Wydaw. Naukowe IVG, Szczecin 2015

2. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

3. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

4. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

2XZTC_W01 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach

zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesie transferu technologii w skali krajowej i

międzynarodowej Z2_W03-egzamin

Umiejętności

2XZTC_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk

dotyczących innowacji i transferu technologi, odpowiednim zarządzaniu tymi procesami oraz potrafi formułować własne opinie Z2_U02-egzamin

Kompetencje

2XZTC_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i

doskonalić nabytą wiedzę Z2_K06-egzamin

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna dotycząca zagadnień omawianych na wykładzie

Zakres tematów:

Temat 1. Innowacja (istota, typologia i źródła innowacji), proces innowacyjny, firma innowacyjna, przykłady firm innowacyjnych w kraju i na świecie, wprowadzenie do definicji transferu technologii

Temat 2. Transfer technologii, definicja, rodzaje transferu technologii

Temat 3. Innowacyjność a konkurencyjność (opracowanie na podstawie wybranego przedsiębiorstwa)

Temat 4. Źródła innowacji. Proces dyfuzji innowacji (wyszczególnienie na

Temat 5. Źródła finansowania transferu technologii

Temat 6. Transfer technologii a procesy gospodarcze

Temat 7. Polityka innowacyjna, jej ewolucja

Temat 8. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja), platforma teams

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

studia literaturowe: 16 godzin,

udział w konsultacjach: 2 godzin

przygotowanie do napisania pracy 25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 34, punkty ECTS 1,36

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 43, punkty ECTS 1,72

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 205
Katarzyna Wierzbicka 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.