Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 3 450-ZS2-2XSM3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2XSM2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską (Z2_W01)

2XSM2_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_W06; Z2_W07)

2XSM2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z2_W10)

Umiejętności:

2XSM2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie metody i narzędzia (Z2_U02, Z2_U08, Z2_U09)

2PSM2_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_U01, Z2_U03, Z2_U05, Z2_U06, Z2_U07)

Kompetencje:

2XSM2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą magisterską (Z2_K03, Z2_K06)

2XSM2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z2_K01, Z2_K06)

Wiedza

2XSM2_WG1 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie tematyki o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w szczególności w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską S2A_W01, KA7_WG1

2XSM2_WG6 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w ramach tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską S2A_W06, KA7_WG6

2XSM2_WG7 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach w ramach tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską (S2A_W07, KA7_WG7)

Umiejętności

2XSM2_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu , w szczególności w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską (S2A_U01, KA7_UW1)

2XSM2_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską (S2A_U02, KA7_UW2

2XSM2_UW3 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na temat przyczyny i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać proste hipotezy badawcze , w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską i je weryfikować S2A_U02, KA7_UW3

2XSM2_UW4 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy S2A_U06, KA7_UW5

2XSM2_UW5 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów omawianych w pracy magisterskiej (S2A_U07, KA7_UW6)

2XSM2_U01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w trakcie pisania pracy magisterskiej (S2A_K01, KA7_U02)

2XSM2_UU1 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności związane z realizowaną pracą magisterską (S2A_K06, KA7_UU1)

Kompetencje:

2XSM2_UK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z tematyki , z której przygotowuje pracę, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych, zarządczych i społecznych zachodzących w świecie; S2A_K01, KA7_UK1

Sposób weryfikacji efektów: uczestnictwo w dyskusji na wskazanym obszarem, konkretnym zagadnieniem omawianym w pracy magisterskiej, przygotowanie takich elementów pracy jak : skrócony opis analizowanego problemu, plan pracy, przygotowanie poszczególnych rozdziałów pracy i całości pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęcie całej pracy magisterskiej przez promotora i przesłanie do APD.

Zakres tematów:

Przypomnienie zasad edycji prac magisterskich.

Dyskusja nad sprawdzonymi rozdziałami prac.

Dyskusja nad zastosowaniem poprawnych metod badawczych, adekwatnych do tematyki pracy.

Dyskusja nad zagadnieniami opisywanymi w pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Zjęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Praca magisterska

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 225
Anna Grześ 8/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 225
Anna Grześ 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)