Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening asertywności 450-ZS2-2PTAS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Alberti R., Emmons M. (2007). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: GWP.

Król-Fijewska M., Fijewski P. (2000). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.

Król-Fijewska M. (2013). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: WAB.

Król-Fijewska M. (2014). Pułapki asertywności. W: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. J. Augustyn. Kraków: WAM, 81-85.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Hare B. (1997). Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji. Łódź: RAVI.

Hartley M. (2007). Asertywność – sztuka umiejętnej stanowczości. Łódź: Wydawnictwo JK.

Lindenfield G. (1995). Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. Łódź: RAVI.

Wills-Brandon C. (1994). Jak mówić nie i budować udane związki. Gdańsk: ATEXT.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania (S2A_W05)

W zakresie umiejętności: student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (S2A_U01)

W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy (S2A_K02). Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (S2A_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne jest 6 godz. lekcyjnych nieobecności, które należy zaliczyć dodatkową lekturą uzgodnioną z prowadzącym.

Forma oceny pracy studenta:

- pozytywne zaliczenie pisemnego testu wyboru (należy odpowiedzieć pozytywnie na min. 8 pytań z 15).

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne, omówienie warunków uczestnictwa w zajęciach.

2. Zajęcia integrujące grupę ćwiczeniową (autoprezentacja).

3. Pojęcie i znaczenie asertywność w kontaktach interpersonalnych.

4. Monolog wewnętrzny.

5. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.

6. Obrona swoich praw w kontaktach osobistych.

7. Inicjatywa i kontakty towarzyskie

8. Oceny, wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwał

9. Wyrażanie próśb.

10. Wyrażanie uczuć.

11. Wyrażanie opinii.

12. Kontakt z autorytetem.

13. Naruszanie cudzego terytorium.

14. Pułapki asertywności.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, wykonywanie testów i ich analiza w celu lepszego poznania siebie i uwarunkowań tendencji do określonych zachowań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 201
Andrzej Dakowicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)