Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Wielka Encyklopedia Przyrody. Rośliny kwiatowe. Muza SA, Warszawa, 1998.

2. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków, 2014.

3. Mowszowicz J., Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN, Warszawa, 1986.

4. Szweykowska A, Szweykowski J., Botanika. PWN, Warszawa, 2010.

5. Szweykowska A., Szweykowski J., Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

6. Angiosperm Phylogeny Group, An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121, 2009.

7. Gorczyński T., Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa, 1986.

8. Podbielkowski Z., Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1990.

9. Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992.

10. Rejment-Grochowska I., Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa, 1977.

11. Strasburger E., Botanika. PWRiL, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje podstawowe elementy budowy morfologicznej różnych grup roślin nasiennych i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją, posługując się przy tym terminologią fachową.

2. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z materiałem roślinnym, w tym wykonywania preparatów mikroskopowych.

3. Student wskazuje cechy diagnostyczne roślin nasiennych w oparciu o źródła monograficzne, klucze i atlasy do identyfikacji gatunków.

4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień) oraz w trakcie ćwiczeń na podstawie indywidualnej pracy studenta. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Przegląd systematyczny nagonasiennych Pinophyta – cechy charakterystyczne grupy, wybrane rodziny, przykładowe gatunki.

- Pinaceae,

- Taxaceae,

- Cupressaceae,

- Taxodiaceae.

2. Budowa morfologiczna siewek roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych (jednoliściennych i dwuliściennych)

3. Budowa morfologiczna organów roślin nasiennych i jej modyfikacje

- korzeń (typy systemów korzeniowych, przekształcenia korzenia: korzenie spichrzowe, bulwy korzeniowe, korzenie czepne, korzenie oddechowe,

- łodyga – węzły i międzywęźla, typy rozgałęzień, pąki liściowe i kwiatowe, przekształcenia łodygi: bulwy łodygowe, wąsy pędowe, kłącza, rozłogi, cebule,

- liść (typy liści wyróżniane ze względu na pełnioną funkcję, układ wiązek przewodzących, morfologię blaszki liściowej, przekształcenia liści: wąsy liściowe, liście spichrzowe, liście roślin pasożytniczych,

- kwiat – elementy kwiatu, wzór i narys kwiatowy, przystosowania do różnych sposobów zapylania, kwiatostany

- nasienie – budowa, przystosowania do różnych sposobów rozprzestrzeniania,

- owoce, owocostany, owoce zbiorowe, owoce pozorne.

3. Przegląd systematyczny okrytonasiennych Magnoliophyta – przykładowe gatunki z wybranych rodzin:

- Nympheaceae,

- Ranunculaceae,

- Brassicaceae,

- Caryophyllaceae,

- Rosaceae,

- Ericaceae,

- Euphorbiaceae,

- Fabaceae,

- Lamiaceae,

- Asteraceae,

- Apiaceae,

- Liliaceae,

- Asparagaceae,

- Amaryllidaceae,

- Betulaceae,

- Salicaceae,

- Poaceae,

- Cyperaceae,

- Juncaceae.

4. Oznaczanie za pomocą klucza wybranych gatunków.

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna - obserwacja żywych i zielnikowych okazów roślin, preparaty mikroskopowe. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji. Prezentacje multimedialne. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 10:30, sala 3013
Izabela Tałałaj, Edyta Jermakowicz, Magdalena Chmur, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala 3013
Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Magdalena Fiłoc, Izabela Tałałaj, Magdalena Chmur 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)