Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1 340-RP1-1HLR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi (KA6_WG3),

- metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KA6_WG8),

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego (KA6_WG10).

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW3),

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW4),

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej (KA6_UW5),

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA6_UW6,

- właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA6_UW8,

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3),

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4),

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UO1),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze I i II. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z Historii literatury rosyjskiej.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach odnotowywana każdorazowo, samodzielne opracowanie referatu na wskazany temat, zaliczenie kolokwium, zaliczenie kanonu lektur.

Sposoby weryfikacji:

kolokwium, obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta, praca roczna, referat/ prezentacja/ wypracowanie, ocena efektów pracy studentów w grupach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą student obowiązany jest niezwłocznie przedstawić zwolnienie lekarskie w terminie do 7 po zakończeniu zwolnienia. Opuszczenie więcej niż 5 zajęć w semestrze skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia.

Uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z tego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Wpływy Bizancjum. Folklor rosyjski.

2. Analiza historycznoliteracka "Powieści lat minionych".

3. Kaznodziejstwo. "Słowo o prawie i łasce" Iłariona. Twórczość mnicha Cyryla Turowskiego. "Pouczenie dla dzieci moich" Włodzimierza Monomacha.

4. Żywoty świętych. "Żywot Borysa i Gleba".

5. Analiza "Słowa o wyprawie Igora".

6. Cykl kulikowski – "Zadonszczyna" Sofoniusza.

7. Analiza historycznoliteracka "Żywota protopopa Awwakuma".

8. Poezja rosyjskiego baroku. Twórczość Symeona Połockiego.

9. Nurt satyryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Twórczość satyryczna Antiocha Kantemira. Analiza satyry "К уму своему".

10. Nurt panegiryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Analiza ody M. Łomonosowa "Нa день восшествия на престол Елисаветы Петровны".

11. Cechy dramatu klasycystycznego na przykładzie dzieła A. Sumarokowa "Dymitr Samozwaniec".

12. Analiza ody G. Dierżawina "Фелица".

13. Nowe tendencje w dramaturgii rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku. Komedia D. Fonwizina "Synalek szlachecki".

14. Rosyjska proza sentymentalna. Analiza opowieści sentymentalnej "Biedna Liza" M. Karamzina.

Semestr II:

1. Twórczość W. Żukowskiego. Analiza elegii "Cmentarz wiejski". Ballady.

2. Twórczość I. Kryłowa.

3. Analiza komedii A. Gribojedowa "Mądremu biada".

4. Charakterystyka poematu romantycznego na przykładzie poematów południowych A. Puszkina.

5. Analiza historycznoliteracka "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina.

6. "Opowieści Biełkina" A. Puszkina na tle tendencji rozwojowych rosyjskiej prozy lat trzydziestych XIX wieku.

7."Córka kapitana" A. Puszkina jako przykład prozy historycznej lat 30 - tych XIX wieku.

8. M. Lermontow - liryk.

9."Bohater naszych czasów" M. Lermontowa jako powieść realistyczna i psychologiczna. Analiza historycznoliteracka.

10. Nowelistyka M. Gogola - "Newski Prospekt", "Nos", "Szynel".

11. Artyzm i nowatorstwo komedii M. Gogola "Rewizor".

12. "Martwe dusze" M. Gogola - analiza historycznoliteracka.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (el. wykładu, prezentacje) i poszukujące (m. in. dyskusja, m. problemowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Anna Sakowicz, Anna Alsztyniuk 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)