Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierowanie sobą - kierowanie innymi 380-S2-2XKIE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bartkowiak G., Psychologia zarządzania. Nowe spojrzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

Covey S. R., Zasady działania skutecznego przywódcy. Przełożył K. Pawłowski, Medium, Warszawa 1997.

Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania. Przeł. I. Majewska–Opiełka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.

Fontana D., Zarządzanie czasem.PWN, Warszawa 1999.

Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. WSHiP, Warszawa 2001.

Majewska-Opiełka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI w. Medium, Warszawa 1998.

Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna. PWN, Warszawa 2001.

Robbins S., Prawdy o kierowaniu ludźmi …i tylko prawdy. PWE, Warszawa 2003.

Seiwert L.J., Jak organizować czas, Placet, Warszawa 1993.

Sinek S., Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. HELION, Gliwice 2013.

Zimbardo P.G., Boyd J., Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu. PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

-ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pogłębioną w wybranych zakresach (zespołowa prezentacja wybranego zagadnienia na forum grupy, praca pisemna)

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi elementami wiedzy organizacyjnej w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (karty pracy, zespołowa prezentacja, indywidualny plan rozwoju)

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (aktywność w dyskusji, )

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga:

- obecności na ćwiczeniach oraz aktywnego udziału w zadaniach indywidualnych oraz zespołowych; dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczaniu,

- przygotowania osobistego planu rozwoju (do wyboru),

- przygotowania recenzji wybranej książki z zakresu treści programowych (do wyboru).

Do zaliczenia przedmiotu może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% ćwiczeń.

Zakres tematów:

Kierowanie sobą, kierowanie innymi - wyjaśnienie pojęć, wybrane nawyki skutecznego działania przydatne w rozwoju osobistym oraz kierowaniu zespołem [osoba dobrze zorganizowana – mity i stereotypy, działanie proaktywne, gospodarowanie czasem (perspektywy postrzegania czasu, techniki organizowania czasu), rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich (wyjście poza utarte przekonania, różne style zachowań ludzi w sytuacji konfliktowej),skuteczne komunikowanie się, współpraca w zespole].

Metody dydaktyczne:

mini wykład, dyskusja grupowa, praca indywidualna, praca zespołowa, konsultacje.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów pozwalających na łączenie poznanych koncepcji w odniesieniu do własnych doświadczeń, służących wymianie poglądów, skłaniających do budowania postawy otwartości w dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala A110 (war)
Bożena Tołwińska 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)