Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - doskonalenie B 340-AH1-2MOD7
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki:

Suena 1

Gramatyka i ćwiczenia:

Gramática básica del estudiante de español

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario

Uso de la gramática española (nivel elemental)

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne, obrazkowe)

Efekty uczenia się:

EK- wiedza:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat regularności w odmianie czasowników w czasie teraźniejszym i czasach przeszłych

K_W06 /Metody sprawdzania: testy gramatyczne

2. Ma podstawową wiedzę o regularnościach morfologicznych

(zaimki nieokreślone, przymiotniki i rzeczowniki rodzaju żeńskiego, liczba mnoga) i syntaktycznych konstytuujących strukturę zdania

(miejsce przysłówka, okolicznika miejsca, czasu, dopełnienia bliższego i dalszego).

K_W03 K_W04/Metody sprawdzania: testy gramatyczne

EK- umiejętności:

1. Student rozbudowuje swoje słownictwo w zakresie tematów objętych poziomem A1+/A2

K_U01 K_U03 K_U06/ Metody sprawdzania: aktywność na zajęciach

2. Posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi

K_U09/ Metody sprawdzania: prace pisemne z użyciem struktur gramatycznych oraz aktywność na zajęciach

EK- kompetencje:

1. Rozumie potrzebę przyswajania nowej terminologii, stosowania bogatszych i bardziej zróżnicowanych form językowych

K_K01 K_K07/Metody sprawdzania: praca pisemna, wypowiedź ustna

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę po 3 semestrze.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie testów cząstkowych

- prace pisemne wykonane w domu

- wypowiedź ustna

Na zaliczenie wymagane jest 60% wiedzy i wymaganych umiejętności.

Prace pisemne: oceniane jest prawidłowe użycie struktur gramatycznych i poprawność językowa.

Wypowiedź ustna: oceniane jest prawidłowe użycie struktur gramatycznych, bogactwo słownictwa, płynność wypowiedzi oraz umiejętność

interakcji.

Studenci uczestniczą w zajęciach poprzez platformę Blackboard.

Zakres tematów:

Tematy obowiązujące:

1-2. Określenie problemów wymagających powtórzenia i rozszerzenia

3-4. Czasowniki z obocznościami. Zaimki nieokreślone.

5-6. Praca z tekstem na poziomie A1+ pochodzącym z prasy polsko-hispanojęzycznej .

7-8. Czas przeszły preterito perefcto. Powtórzenie. Praca z tekstem.

9-10-11-12-13-14-15-16. Czasy przeszłe: indefinido, imperfecto

- biografie znanych osób

- czynności zwyczajowe i wykonane w przeszłości

- zdarzenia w czasie przeszłym (np. ważny dzień w życiu)

- przekształcenia tekstu napisanego w czasie teraźniejszym na czasy przeszłe i odwrotnie

- historyjki zawierające zdarzenia i przekształcenia narracji na czasy przeszłe na podstawie lektury uproszczonej; lola Lago

17-18-19-20 Utrwalanie użycia zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w trybie oznajmującym i rozkazującym twierdzącym

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia i konsultacje, na których stosowane sa następujące metody:

- metoda podająca

- metoda wyjaśniająca

- metoda problemowa

-metoda produkcyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 8
Marta Śpiewak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.