Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - składnia języka francuskiego 340-FP1-2GOSK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu składni oraz metody analizy składniowej. K_W02, K_W03

2. Zna kategorie składniowe właściwe dla języka francuskiego oraz budowę zdania prostego i złożonego. K_W04

3. Potrafi rozpoznać i nazwać kategorię składniową elementów w zdaniu francuskim na poziomie zdania prostego i złożonego. K_U01, K_U04

4. Potrafi wychwycić podobieństwa i różnice między językiem francuskim i polskim na poziomie budowy zdania. K_U06

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem w formie pisemnej. Wymagane jest 55% prawidłowych odpowiedzi. Egzamin przeprowadzony będzie z użyciem platformy MS Teams, z włączoną kamerą.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności. Dwie kolejne nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach. Większa ilość nieobecności kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Jednostki języka. Zdanie – definicje, struktura, elementu składowe. Schemat kanoniczny zdania. Elementy obligatoryjne i elementy fakultatywne zdania. Zdanie minimalne, zdanie rozszerzone. Zdanie proste i złożone. Typy zdań: pytanie, negacja, wykrzyknienie. Dyslokacja i ekstrakcja elementów w zdaniu. Passivum. Zdania nieosobowe.

Podstawowe funkcje składniowe: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, orzecznik, okolicznik. Analiza funkcji wyrazów w zdaniu.

Grupa podmiotu, grupa orzeczenia. Struktura grupy nominalnej. Człon konstytutywny i elementy marginalne. Relacje wewnątrz grupy nominalnej. Grupa werbalna. Człon konstytutywny i elementy marginalne. Relacje wewnątrz grupy werbalnej. Typy dopełnień i okoliczników. Okoliczniki poza grupą werbalną. Szyk dopełnień wyrażanych zaimkami. Konstrukcje atrybutywne: zdania nominalne. Orzeczniki i ich typy. Grupa przymiotnikowa – struktura i typy.

Gramatyka normatywna a gramatyka opisowa. Testy (operacje) językowe.

Analiza zdań prostych według reguł przepisywania.

Zdanie złożone współrzędnie.

Zdanie złożone jako rozwinięcie zdania prostego. Zdania względne i ich typy. Zdania dopełnieniowe wprowadzone przez que. Zdania bezokolicznikowe. Zdania imiesłowowe. Zdania okolicznikowe i ich typy. Zgoda czasów i trybów w zdaniu złożonym.

Funkcje zdań podrzędnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami interaktywnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 10
Joanna Cholewa 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.