Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski 350-HS2-1JRO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Малянов Д., Мертвых индейцев пересчитали, [online: https://www.gazeta.ru/science/2011/12/06_a_3859942.shtml].

Гагин И. А., О значении и сущности понятия «Брак» в международной политике Восточной Европы XI-XII вв, [online: https://cyberleninka.ru/article/n/o-znachenii-i-suschnosti-ponyatiya-brak-v-mezhdunarodnoy-politike-vostochnoy-evropy-xi-xii-vv].

Щемелинин Н., Династические браки Романовых: их влияние на внешнюю политику Российского государства, [online: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/02/16/dinasticheskie-braki-romanovykh-ikh-vliyanie-na-vneshnyuyu-politiku].

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Польша снова возглавила Совет Безопасности ООН, [online: https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2349269,%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%9e%d0%9e%d0%9d].

Эстетическое воспитание в любом возрасте, [online: https://newtonew.com/culture/aesthetics].

Искусство Древнего Египта, [online: http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/2_1_iskusstvo_drevnego_egipta.html].

Административное деление Польши, [online: http://old.polska.ru/polska/geografia/wojewodstwa.html].

Efekty uczenia się:

KP7_UK2: Potrafi komunikować się w wybranym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych - egzamin ustny

KP7_UO2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ocena pracy w trakcie zajęć

KP7_KR3: Jest gotów do poszanowania odmiennych od własnych teorii i poglądów oraz prowadzenia polemiki z nimi w sposób etyczny i kulturalny - ocena pracy w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny po I semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia na ocenę. Zaliczenie student uzyskuje na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Госудпрственные органы (Organy państwowe).

2. Политика на уровне субъекта государства (Polityka na poziomie jednostki administracyjnej państwa).

3. Влияние международных договоров на политику (Wpływ umów międzynarodowych na politykę).

4. Последствия колонизации Америки (Konsekwencje kolonizacji Ameryki).

5. История эстетики (Historia estetyki).

6. Древний Египет (Starożytny Egipt).

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących przede wszystkim sprawność mówienia.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)