Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia mikroorganizmów 320-BS1-3BMO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2011, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2009, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Weiner J. 2012, Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

1. Student tłumaczy metaboliczną różnorodność na przykładach znanych mu procesów biochemicznych właściwych dla różnych grup

mikroorganizmów. KA6_WG3, KA6_UW3

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.

KA6_WG1

5. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i

eukariotycznymi. KA6_UW3, KA6_WG3

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny złożony z zadań otwartych i testu zamkniętego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019).

Egzamin może składać student, który uzyskał zaliczenie konwersatoriów i laboratoriów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest

obecność na zajęciach. Egzamin złożony jest z testu zamkniętego i pytań otwartych.

Zakres tematów:

1. Definicja i charakterystyka mikroorganizmów jako polifiletycznej grupy organizmów żywych, fundamentalne odkrycia naukowe w

dziedzinie biochemii mikroorganizmów, rola mikroorganizmów w ekosystemach i gospodarce człowieka ze wskazaniem

charakterystycznych procesów biochemicznych, elastyczność metaboliczna mikroorganizmów, a zasiedlane nisze ekologiczne.

2. Biochemiczne różnice w strukturze mikroorganizmów na przykładzie budowy ściany komórkowej, zróżnicowanie składników ściany

komórkowej grzybów, bakterii i archeonów i związane z tym sposoby walki z mikroorganizmami (antybiotyki beta laktamowe i

mechanizmy ich działania).

3. Biochemiczne zróżnicowanie struktury błony komórkowej bakterii, grzybów i archeonów, porównanie struktury fosfolipidów i steroli

błonowych w poszczególnych grupach, środki przeciwgrzybiczne i biosynteza steroli.

4. Przykłady mechanizmów regulacji metabolizmu bakterii (operony, odpowiedź restrykcyjna – stringent response i alarmowy,

sygnalizacja zagęszczenia – quorum sensing i autoinduktory), enzymy wydzielane przez mikroorganizmy i ich znaczenie dla gospodarki i

zdrowia człowieka.

5. Procesy autotroficzne wśród mikroorganizmów (sposoby pozyskiwania energii w celu syntezy związków organicznych z dwutlenku

węgla – chemosynteza i fotosynteza, sposoby wiązania dwutlenku węgla – cykl Calvina-Bensona i szlaki alternatywne), metanogeneza i

acetogeneza.

6. Procesy heterotroficzne, uwalnianie energii ze związków organicznych na drogach beztlenowych (glikoliza i szlaki alternatywne,

procesy fermentacji alkoholowej, mlekowej, propionowej, mieszanej kwasowej, masłowej i inne).

7. Biosynteza białka u mikroorganizmów pro- i eukariotycznych, podobieństwa i różnice w procesie ekspresji informacji genetycznej

(proces transkrypcji, struktura rybosomów, czynniki translacyjne) i antybiotyki hamujące biosyntezę białek.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 2041
Adam Tylicki 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.