Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia mikroorganizmów 320-BS1-3BMO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2011, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2009, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Buczek J., Buczek K. 2000, Zarys mikrobiologii ogólnej. Lublin, 2000.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w celu analizy wybranych procesów biochemicznych bakterii i

grzybów. KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UO10

2. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i

eukariotycznymi. KA6_UW3, KA6_WG3

3. Student stosuje zasady BHP, ergonomii i poszanowania pracy własnej i innych podczas wykonywania zadań samodzielnie i w grupie.

KA6_KR5, KA6_KR6

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

1. Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności studentów podczas zajęć.

2. Sprawdzian pisemny w formie testu zamkniętego.

3. Ocena sprawozdania z wykonanego eksperymentu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019).

Student może opuścić jedne zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności studentów podczas zajęć.

2. Sprawdzian pisemny w formie testu zamkniętego.

3. Ocena sprawozdania z wykonanego eksperymentu

Zakres tematów:

1. Różnice biochemiczne pomiędzy różnymi grupami mikroorganizmów. Przygotowywanie i sterylizacja narzędzi, szkła i podłoży do

prowadzenia kultur grzybowych i bakteryjnych.

2. Specyficzne wymagania troficzne różnych grup mikroorganizmów. Zakładanie i prowadzenie kultur grzybów (Saccharomyces

cerevisiae, Malassezia pachydermatis) i bakterii (Esherichia coli) w celu uzyskania materiału do izolacji lipidów.

3. Specyfika profilu lipidowego bakterii i grzybów. Izolacja lipidów z wyhodowanych wcześniej komórek grzybowych i bakteryjnych.

4. Rozdział frakcji lipidowych przy pomocy chromatografii cienkowarstwowej.

5. Analiza densytometryczna chromatogramów i porównanie frakcji lipidowych pomiędzy analizowanymi gatunkami.

6. Prezentacja uzyskanych wyników i dyskusja na temat biochemicznego zróżnicowania różnych grup mikroorganizmów i konsekwencji

fizjologicznych tego zróżnicowania.

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie doświadczeń i rozwiązywanie problemów zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

2. Praca w grupie z podziałem zadań.

3. Opracowanie sprawozdania z wykonanego eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 2083
Urszula Czyżewska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.