Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska 320-ES1-3MOS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LABORATORIUM:

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010

Dojlido J., 1995r., "Chemia wód powierzchniowych", wyd. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok

Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa 1995.

Hermanowicz W., Dojlido J. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

LABORATORIUM:

Wiedza

- Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska z uwzględnieniem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (WG1).

- Wymienia anomalne właściwości wody i tłumaczy ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemów wodnych, opisuje i identyfikuje zjawiska i procesy w nich zachodzące, dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej, instrumentalnej, mikrobiologicznej do oceny stanu środowiska (WK2).

- Dysponuje wiedzą z zakresu pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy (UW4).

Umiejętności

- Zachowuje ostrożność w kontakcie z substancjami chemicznymi oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (UO1, UO2).

- Posiada wiedzę z zakresu terminologii oraz właściwości chemicznych pierwiastków i związków chemicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska (UK1).

- Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne i analizy chemiczne wraz z obliczeniem i oceną uzyskanych wyników (UW1, UW4).

Kompetencje społeczne

- Jest zdolny do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym oraz dba o rzetelność wyników uzyskiwanych w trakcie wykonywania analiz (KK1, KR1).

- Dba o jakość merytoryczną i estetyczną wykonywanych zadań. Student wie gdzie zastosować poznane metody analizy zanieczyszczeń, jest zorientowany jakie sprzęty może zabrać w teren uwzględniając aspekt ekonomiczny i do czego one służą, uwzględniając wpływ na środowisko (KR1, KO2, KO3).

- Student dba o środowisko i zdaje sobie sprawę z potrzeby edukowania społeczeństwa w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (KO1).

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, korzystania z pomocy ekspertów i stałego aktualizowania wiedzy (KK2, KK3).

Metody i kryteria oceniania:

LABORATORIUM:

Poprawne wykonanie ćwiczeń wg instrukcji

Poprawnie wykonane sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń.

Pozytywna ocena z kolokwiów.

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Zakres tematów:

LABORATORIUM:

1) Badanie parametrów fizykochemicznych wody. Kompleksometryczne oznaczanie twardości wody (pomiary parametrów fizycznych wody; zasady pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych; twardość wody - definicja, źródła twardości, rodzaje twardości, jednostki twardości; metoda wersenianowa oznaczania twardości wody; metody obniżania twardości wody)

2) Oznaczenia BZT i chlorofilu w wodach powierzchniowych (oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera, procesy eutrofizacji, trofia zbiorników wodnych, chlorofil i feofityna w wodzie – metodyka oznaczeń)

3) Oznaczanie fosforu ogólnego w wodzie (chemia fosforu w wodzie – występowanie, formy jonów fosforanowych, rozpuszczalność fosforanów, fosfor nieorganiczny i fosfor organiczny, obieg fosforu w przyrodzie; pochodzenie związków zawierających fosfor w wodzie; fosforany, a zjawisko eutrofizacji; techniki mineralizacji próbek ciekłych; oznaczanie fosforu metodą molibdenianową)

4) Analiza mikrobiologiczna wody (zasady pobierania próbek wody do badań bakteriologicznych, organizmy wskaźnikowe wykorzystywane w analizie mikrobiologicznej wody, oznaczanie ogólnej liczby bakterii, bakterii coli, paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus, kryteria bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia w Polsce)

5) Oznaczanie żelaza w wodzie metodą spektrofotometryczną z fenantroliną (formy występowania żelaza w wodzie, źródła żelaza w wodach naturalnych)

6) Pobieranie próbek glebowych do analizy chemicznej (sprzęt laboratoryjny, zasady pobierania próbek pierwotnych, przygotowanie próbki ogólnej, próbki laboratoryjnej i próbki do badań)

7) Oznaczanie ditlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (gazy cieplarniane, źródła i skutki emisji ditlenku węgla do atmosfery, metody pobierania próbek powietrza i oznaczania ditlenku węgla w powietrzu)

8) Oznaczanie azotu amonowego w wodach metodą miareczkowania alkacymetrycznego ze wstępną destylacją (źródła jonów amonowych w środowisku, ich przemiany oraz oddziaływanie, metody oznaczania azotu amonowego w wodach)

9) Spektrofotometryczne oznaczanie azotu azotanowego w wodach (źródła i skutki występowania azotanów w wodach, metody oznaczania azotu azotanowego)

10) Oznaczanie jonów chlorkowych w wodach z użyciem jonoselektywnej elektrody chlorkowej (chlorki w wodach powierzchniowych, ich źródła i działanie, metody oznaczania jonów chlorkowych w wodach).

Metody dydaktyczne:

LABORATORIUM:

Praca w grupach

Wykonywanie ćwiczeń na podstawie instrukcji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:45 - 11:00, (sala nieznana)
Katarzyna Puczko, Julita Malejko 9/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:15 - 13:30, (sala nieznana)
Katarzyna Puczko, Julita Malejko 10/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 16:00, (sala nieznana)
Katarzyna Puczko, Julita Malejko 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.