Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie akademickie 350-HS1-1PIA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bielec Ewa, Janusz, Podręcznik do pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 2005.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Hartley J., Academic Writing and Publishing. A practical Handbook, Routledge 2008.

Kamień J., Podręcznik Autora, Gdańsk 2015.

Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka , Łódź 1978.

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, Warszawa 2005.

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004, s. 253-254 (hasło: “opracowania historyczne”).

Materiał ćwiczeniowy: wybrane artykuły, sprawozdania naukowe i recenzje z “Przeglądu Historycznego”, „Przeszłości Demograficznej

Polski”, “Odrodzenia i Reformacji w Polsce”

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK6 rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji

KP6_KR1 stosuje w praktyce zasady etyczne

KP6_KR2 rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP7_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia, obok aktywności na zajęciach, jest zrobienie prezentacji, napisanie recenzji oraz artykułu popularyzatorskiego lub popularnego

Zakres tematów:

1. Organizacja procesu zbierania i porządkowania informacji z literatury i źródeł

2-5. Sposoby prezentacji wyników badań historycznych: prezentacja w Power Point oraz plakat naukowy; zasady konstrukcji prezentacji i wystąpienia naukowego; prezentacje studentów

6-8. Recenzja jako forma pisarstwa historycznego: zasady konstrukcji, lektura przykładowych recenzji; napisanie recenzji

9-11. Artykuł naukowy: zasady konstrukcji; lektura przykładowych artykułów naukowych i omówienie ich wad i zalet

12-13.Esej historyczny i artykuł popularnonaukowy: lektura przykładowych esejów, omówienie, napisanie artykułu popularyzatorskiego lub popularnego

14. Etyka pracy naukowej historyka

Metody dydaktyczne:

warsztaty grupowe, prace indywidualne studentów (pisemne), studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Krzysztof Boroda, Monika Kozłowska-Szyc 15/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Krzysztof Boroda, Monika Kozłowska-Szyc 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.