Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia historiografii z elementami metodologii 350-HS2-1HHM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://historia.uwb.edu.pl/pracownicy/dr-hab-krystyna-szelagowska/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia tekstów, dostępna na stronie web Uniw. w Białymstoku (oprac. K. Szelągowska)

Grabski A.F, Dzieje historiografii, Poznań 2003

Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000

Pomian, K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

Serejski M.H. (wyd.), Historycy o historii, t.I-II, Warszawa 1963

Literatura uzupełniająca:

Barycz H., Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego, Kraków 1981

Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 2005

Galos, A., Powstanie Towarzystwa Historycznego i jego organu naukowego

Grabski A.F, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976

Grabski A.F., Perspektywy przeszłości, Lublin 1983,

Grabski A.F., Spór o prawa dziejowe, Lublin 2002,

Łoś. S., Świat historyków starożytnych, Kraków 1968

Serejski M.H., Koncepcja historii powszechnej J. Lelewela, Warszawa 1958

Sikora A., Spotkania z filozofią, Warszawa 1995

Skarga B., Narodziny pozytywizmu warszawskiego, 1831-64, Warszawa 1964

Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ 1869-1969, red. C. Bobińska, J. Wyrozumski. Kraków 1972

Wierzbicki A., Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_WG4, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_WK2

zna podstawowe terminy nauki historycznej, metodologii i dziejów historiografii

ma pogłębioną wiedzę o specyfice nauki historycznej i jej metodologii

KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UK1, KP7_UO2

umiejętność zastosowania teorii

umiejętność interpretacji tekstu historiograficznego (Ocena udziału i aktywności w zajęciach)

KP7_KK1, KP7_KK3, KP7_KO1, KP7_KR1, KP7_KR2, KP7_KR4, KP7_KR5

świadomość etycznego uwarunkowania pracy historyka – świadomość istnienia zagrożenia instrumentalnego traktowania historii

zrozumienie dla wielości wartości w różnych okresach historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału i aktywności w zajęciach; zaliczenie nieobecności na zajęciach w formie pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej; możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zajęć w formie kolokwium pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne: charakterystyka przedmiotu, podstawowe pojęcia

2. Historycy starożytności (Tytus Liwiusz)

3. Dziejopisarstwo średniowieczne (Thietmar, Jan Długosz)

4. Rozwój świeckiej refleksji nad historią (renesans); historiografia polskiego sarmatyzmu

(Lorenzo Valla)

5. XVII - w. początki naukowej historiografii – powstanie nauk pomocniczych historii

6. Oświeceniowy przełom (Voltaire, Gibbon, Monteskiusz)

7. Historiografia polska przełomu XVIII i XIX wieku (Naruszewicz, Niemcewicz, Czacki)

8. Szkoła indywidualnego historyzmu (Ranke, Humboldt)

9. Romantyczna historiografia polska (Lelewel)

10. Pozytywistyczna szkoła (Buckle); polska recepcja

11. Materializm historyczny i jego znaczenie dla historiografii (Marks)

12. Rozwój polskiej historiografii II połowy XIX w.; szkoły historyczne warszawska i krakowska (Kalinka, Smolka, Korzon).

13. Historiografia przełomu wieków (Bujak)

14. Szkoła annales (Braudel)

15. Współczesne tendencje w historiografii światowej (wykład); Podsumowanie zajęć, zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, elementy wykładu, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Szelągowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.