Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.2 350-HS2-1MGR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

.

Efekty uczenia się:

K2_W01: Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

K2 _W03: Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych .

K2 _W04: Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich.

K2 _U01: Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

K2 _U02: Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, gender history itp.

K2 _K03: Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jest dokonywana na bieżąco podczas spotkań ze słuchaczami.

.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia na ocenę:

- wykonanie kwerendy źródłowej i bibliotecznej

- przygotowanie planu roboczego pracy

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie magisterskiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie magisterskiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw magisterskich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Realizacja zajęć ćwiczeniowych w formie zdalnej za pośrednictwem Blackboard Colaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.