Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe 350-MS1-3BES
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Bezpieczeństwo energetyczne Rosji, ASPRA 2018, 365 s.

2. Honorata Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, SGH 2019, 148 s.

3. Paweł Stępkowski, Mirosław Pietrucha, Marian Noga, Rynek ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne Polski, CEDEWU 2020, 186 s.

4. Mirosław Skarżyński, Terminale LNG a bezpieczeństwo energetyczne państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej, Fundacja Na Rzecz Czystej Energii 2020, 192 s.

5. Młynarski T. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 312.

6. Voytyuk O., Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012, s. 476.

7. Molo B., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013.

8. Łęgowska B., Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007, s. 122.

9. Kisielewski T. Nafta znowu zmieni świat, Poznan 2013.

10. Pronińska K.M. Bezpieczenstwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Elipsa, Warszawa 2012, s.436.

11. Smyrgała D., Oś naftowa. Łatynoamerykańskie imperium Hugo Chaveza, Difin, Warszawa 2012, s. 160.

12. Kłaczyński R., Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru radzieckiego, Kraków 2010, s. 172.

13. Kozlowski K., Geopolityka naftowa chińskiej Republiki Ludowej, Adam Marszałek, Toruń 2013.

14. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia, pod red. B. Skulskiej, Wrocław 2010, s. 336.

15. Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne UE, Warszawa 2010, s. 160.

16. Kubiak K., Interesy i spory państw w Arktyce, Wrocław 2009, s.173.

17. Raporty energetyczne ze stron Energy Information Administration, OPEC, World Energy Outlook, British Petroleum

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Gacek Ł. Azja Centralna w polityce energetycznej Chin.Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

2. Młynarski T., Francja w procesie uwspolnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

3. Falkowski M., Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Warszawa, czerwiec 2006.

4. Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim. Pod red. E. Wyciszkiewicza, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008

5. Kaczmarek T. T., Jarosz R., Czy ropa rządzi światem?, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 2006

6. Klare M. T., Krew i nafta. Niebiezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006, Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, s. 25.

7. Kłopotliwe bogactwo – sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, grudzień 2003.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji działających w sferze bezpieczeństwa energetycznego na arenie międzynarodowej

Dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celów i mechanizmów oraz instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i regulowania stosunków międzynarodowych w tej dziedzinie

Zna polityczno-ekonomiczne uwarunkowania państw w kontekście ich położenia geograficznego, wzajemnych relacji z państwami położonymi w tym samym regionie oraz stosunków międzyregionalnych w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego

Potrafi wskazać mechanizmy realizacji polityki zagranicznej w zakresie

bezpieczeństwa energetycznego

Dysponuje podstawową wiedzą na temat historii międzynarodowych stosunków energetycznych i rozwoju rynków surowcowych

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń polityczno-ekonomicznych wpływających na stan potencjału surowcowego państw oraz ich bezpieczeństwa energetycznego

Dokonuje analizy i syntezy sytuacji międzynarodowej na rynkach energetycznych

Potrafi wyszukiwać i analizować obowiązujące przepisy prawa energetycznego w celu oceny konkretnych działań państw na płaszczyźnie międzynarodowej

Potrafi wyszukać informacje statystyczne i analityczne oraz wyjaśnić skutki i przyczyny różnic w potencjałach energetycznych poszczególnych państw wpływających na ich rozwój gospodarczy i wzrost/spadek zapotrzebowania na poszczególne surowce

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczących kwestii bezpieczeństwa energetycznego w kontekście dywersyfikacji źródeł energii

Śledzi na bieżąco sytuację międzynarodową państw w dostępnych mediach w kontekście polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz odnoszących się do niej publikacji

Dostrzega podstawowe priorytety współczesnej polityki międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście wzajemnych relacji między państwami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu obejmuję:

- obecność na zajęciach;

- aktywny udział w 50 % zajęć w postaci udziału w dyskusji;

- przedstawienia wybranego tematu w formie ustnej lub w formie prezentacji (dla osób mających IOS – w formie pisemnej).

- końcowe kolokwium obejmujące 100 % materiału w formie ustnej.

Dopuszczalna jest nieobecność na 2 zajęciach, resztę nieobecności student ma zaliczyć w czasie dyżurów przed kolokwium końcowym.

Nie zaliczone nieobecności skutkują nie dopuszczeniem do kolokwium końcowego.

Aktywność na zajęciach, brak zaległości i negatywnych ocen, ocena z kolokwium, daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej.

* w razie przeprowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, każdy student aby zaliczyć przedmiot ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w trybie online z włączoną kamerą i brać aktywny udział w dyskusji. Podczas kolokwium końcowego każdy student będzie miał 10 minut na platformie Blackboard lub Zoom aby odpowiedzieć na 3 pytania. Ocena końcowa zostanie naliczona, na podstawie aktywności na zajęciach w trybie on-line, braku zaległości i negatywnych ocen, oceny z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Problem surowców energetycznych we współczesnym świecie

2. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna państw Zatoki Perskiej

3. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna państw Afryki Północnej i Zachodniej

4. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej – Wenezuela, Kolumbia i inne

5. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna USA i Kanady

6. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna państw Azji Centralnej

7. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna Rosji

8. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna Turcji

9. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna państw Kaukazu Południowego

10. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna Azji Południowo-Wschodniej (Singapur, Malezja, Indonezja i inne) i Australii

11. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna Azji Wschodniej (Japonia, Chiny)

12. Potencjał surowcowy oraz polityka energetyczna państw Unii Europejskiej

13. Rywalizacja o dostęp do surowców energetycznych w Arktyce

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjasnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Oksana Voytyuk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.