Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka i neuroetyka 410-KS1-3BIN6
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Etyka i medycyna:

1. Transplantacje:

• Z. Szawarski, „Kupi żywe oko”. Rozważania o etyce transplantacji, „Etyka” 2000 (33), ss. 157-173;

• T. Biesaga, Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji, „Medycyna Praktyczna” 2006 (1). (Artykuł dostępny na stronie serwisu Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy: http://www.mp.pl/artykuly/?aid=27457).

2. Eutanazja:

• P. Singer, Pozbawianie życia: ludzie, w: tenże, Etyka praktyczna, KIW, Warszawa 2003, ss. 171-208;

• J. Hołówka, Eutanazja, w: tenże, Etyka w działaniu, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 111-114;

• T.L. Beauchamp, J. F. Childress, Zabicie i przyzwolenie na śmierć, Uzasadnione asystowanie przy umieraniu w: tychże, Zasady etyki medycznej, ss. 233-251.

3. Przerywanie ciąży:

• Z. Szawarski, Przerywanie ciąży – etyka, polityka i prawo, w: tenże, Mądrość i sztuka leczenia, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2005, ss. 167-192;

• P. Singer, Pozbawienie życia: embrion i płód, w: tenże, Etyka praktyczna, KIW, Warszawa 2003, ss. 135-169.

4. Wspomagana prokreacja:

• Z. Szawarski, Etyka i zapłodnienie pozaustrojowe, w: tenże, Mądrość i sztuka leczenia, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2005, ss. 219-242;

• O. Nawrot, Macierzyństwo zastępcze – aspekty moralno-prawne, „Etyka” 2000 (33), ss. 175-194.

5. Klonowanie człowieka:

• D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, w: Nussbaum M., Sunstein C. (red.), Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje, Diogenes, Warszawa 2000, ss. 151-176.

Etyka i środowisko

6. Zwierzęta i ludzie:

• P. Singer, Równość dla zwierząt? oraz Pozbawienie życia: zwierzęta, w: tenże, Etyka praktyczna, KIW, Warszawa 2003, ss. 65-88 oraz ss.113-134;

• D. DeGrazia, O byciu osobą poza gatunkiem Homo sapiens, w: P. Singer (red.), W obronie zwierząt, KIW, Warszawa 1993, ss. 63-80.

7. Zwierzęta laboratoryjne:

• D. Haraway, Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, „Krytyka Polityczna” 2008 (15), ss.102-117.

• R.D. Ryder, Szowinizm gatunkowy w laboratorium, w: P. Singer, W obronie zwierząt, ss. 128-152.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W02 zna dyscypliny wchodzące w skład kognitywistyki oraz charakteryzuje związki i zależności zachodzące między nimi;

K_W04 rozumie podstawowe pojęcia dyscyplin wchodzących w skład „kognitywistyki i komunikacji”;

K_W15 rozumie społeczny, instytucjonalny i normatywny wymiar poznania.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki;

K_U06 umie jasno komunikować posiadaną wiedzę, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne pod względem merytorycznym i logicznym;

K_U17 przygotowuje wystąpienia ustne – w językach polskim i angielskim dotyczące szczegółowych zagadnień „kognitywistyki i komunikacji”.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K07 przyjmuje postawę krytyczną w dyskusjach naukowych i

światopoglądowych;

K_K08 cechuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej

nauce i w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo (w dyskusjach i przedstawienie referatu) oraz obecność.

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność. W przypadku więcej niż 1 nieobecności student/ka ma obowiązek wykazać się znajomością lektur z opuszczonych zajęć w czasie indywidualnej konsultacji z prowadzącą.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do bioetyki (główne pojęcia i definicje) - 1h;

2. Etyka i medycyna (transplantacje, eutanazja, przerywanie ciąży, wspomagana prokreacja, klonowanie człowieka) - 10h;

3. Etyka i środowisko (relacje między ludzkimi i nie-ludzkimi zwierzętami, zwierzęta laboratoryjne) - 4h.

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analiza tekstu, referat, dyskusja nad tekstem lub omawianym zagadnieniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Monika Rogowska-Stangret 23/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Monika Rogowska-Stangret 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.