Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.4 450-ZS1-2ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KA6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

KA6_UK3: Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin.

KA6_UO1: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i w formie testu po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie uprzednio uzyskanego zaliczenia w ocenie. Zaliczenie student otrzymuje na podstawie wyniku testu, obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia ustnego oraz prac domowych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej na konsultacjach online na platformie Blackboard. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu oraz brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Бизнес-проект (Biznes-projekt). Podstawy udanego biznesu.

2. Командировка (Delegacja). Wyjazd służbowy za granicę. Warunki otrzymania wizy biznesowej.

3. Бизнес в чрезвычайной ситуации (Biznes w sytuacji nadzwyczajnej). Siła wyższa a prowadzenie biznesu.

4. Новые технологии в бизнесе (Nowe technologie w biznesie). Czynniki wpływające na rozwój biznesu.

5. Государственное регулирование экономики (Ekonomia regulacyjna). Sposoby kontrolowania rynku.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 204
Anna Kulik 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.