Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzno - etyczne aspekty wybranych i aktualnych zagadnień prawnych (fakultet) 410-FS2-1FZP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwenta:

- rozumie w sposób pogłębiony związki filozofii z naukami społecznych oraz jej znaczenie dla kształtowania i rozumienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego KA7_WG9;

-zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym współpracę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną - KA7_WK2.

Sposób weryfikacji: weryfikacja ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, końcowy sprawdzian ustny lub pisemny

Umiejętności absolwenta:

- potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych - KA7_UW1;

potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie i na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego - KA7_UK5.

Sposób weryfikacji:- ocena efektów pracy zespołowej podczas analizy wybranego przez prowadzącego zajęcia zagadnienia z zakresu problematyki przedmiotu.

Kompetencje społeczne absolwenta:

- jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów - KA7_KK1.

Sposób weryfikacji: sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do problematyki przedmiotu oraz konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności); ocena ogólna pracy w grupie podczas dyskusji prowadzonych w ramach konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody dydaktyczne:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Andruszkiewicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)