Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System budżetowy samorządu terytorialnego 370-AS1-3BST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma podstawową wiedzę o organach, zasadach funkcjonowania i podstawowych elementach składowych systemu budżetowego w samorządzie terytorialnym - K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych;

- zna istotę i elementy stosunków administracyjnoprawnych wynikających z prawa finansowego/systemu budżetowego samorządu terytorialnego oraz zna rządzące nim prawidłowości - K_W05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych;

- ma wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji społecznych związanych z systemem budżetowym samorządu terytorialnego oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian - K_W09; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych;

- ma wiedzę o poglądach na temat struktur administracji i instytucji społecznych w systemie budżetowym samorządu terytorialnego oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji - K_W10; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi znaleźć podstawy prawne, orzecznictwo i literaturę dotyczącą funkcjonowania systemu budżetowego samorządu terytorialnego - K_U07; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych;

- potrafi dokonać analizy proponowanych rozwiązań konkretnych problemów z zakresu systemu budżetowego samorządu terytorialnego oraz zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie - K_U09; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych;

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem systemu budżetowego w samorządzie terytorialnym - K_U10; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy dotyczącej systemu budżetowego samorządu terytorialnego i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia - K_K01, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę uwzględniające zagadnienia z zajęć zdalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną (opisową) lub ustną. Wybór formy (tylko pisemna albo tylko ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie. W trakcie zaliczenia studenci będą odpowiadać na kilka pytań, wśród których obowiązkowo znajduje się co najmniej jedno zagadnienie problemowe.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego (JST) – zagadnienia podstawowe: pojęcie i struktura systemu budżetowego; system budżetowy a finanse JST; system budżetowy a gospodarka budżetowa JST; elementy składowe systemu budżetowego; system budżetowy JST a decentralizacja.

2. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia samorządowej gospodarki budżetowej w świetle postulatu powszechności budżetu JST: źródła prawa budżetowego i ich hierarchia, dopuszczalne prawno – organizacyjne formy prowadzenia gospodarki budżetowej przez JST; analiza wyboru danej formy – uwarunkowania ekonomiczne oraz prawne; przyczyny tworzenia różnych form wykonywania zadań publicznych; zalety i wady poszczególnych form prowadzenia gospodarki – relacje względem zasady powszechności budżetu.

3. Planowanie finansowe i budżetowe – podstawowe pojęcia i relacje: pojęcie planowania finansowego; rodzaje planów finansowych; planowanie budżetowe jako element planowania finansowego; strategiczne i bieżące planowanie finansowe; rola wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w planowaniu budżetowym; procedura uchwalania oraz elementy WPF; obowiązek zgodności danych budżetu i WPF.

4. Budżet JST jako podstawowy plan finansowy – pojęcie, cechy charakterystyczne, ogólne zasady budżetowe a konstrukcja budżetu JST; prawny charakter budżetu; budżet a uchwała budżetowa – relacje i uwarunkowania; budżet a wieloletnie planowanie finansowe w JST; planowanie i uchwalanie budżetu w JST, kompetencje i uprawnienia organów JST, a także innych podmiotów samorządowej gospodarki finansowej w zakresie planowania budżetowego; elementy obligatoryjne i fakultatywne uchwały budżetowej; etapy opracowywania projektu budżetu; rola organu nadzoru na etapie planowania budżetu.

5. Wykonywanie budżetu JST: zasady obowiązujące w toku prowadzenia gospodarki budżetowej i wyjątki od nich; podmioty realizujące budżet i uchwałę budżetową – uprawnienia i obowiązki; udzielanie dotacji jako szczególnego rodzaju finansowanie zadań realizowanych przez samorządy - warunki udzielania; tryby; zasady rozliczeń; możliwe prawne i ekonomiczne konsekwencje łamania zasad wykonywania budżetu.

6. Dług JST oraz deficyt budżetu JST: pojęcie długu i metodologia jego obliczania; dopuszczalne limity długu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego; możliwe przyczyny powstawania długu; deficyt – istota, przyczyny powstawania i rodzaje (deficyt planowany a deficyt przejściowy); deficyt w części bieżącej i majątkowej budżetu – uwarunkowania i konsekwencje; kompetencje organów JST w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych – wzajemne uwarunkowania.

7. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem budżetu (i uchwały budżetowej) JST: pojęcie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową JST – cechy charakterystyczne i różnice; kontrola wewnętrzna oraz zewnętrzna; organy nadzorujące i kontrolujące wykonywanie budżetu i uchwały budżetowej – rodzaje, kompetencje, zakres nadzoru lub kontroli finansowej; RIO jako szczególnego rodzaju organy nadzorujące i kontrolujące gospodarkę budżetową JST – kryteria nadzoru i kontroli, zasady postępowania nadzorczego i kontrolnego; konsekwencje stosowanych środków nadzoru i kontroli.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny w sali, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 309
Joanna Salachna 19/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)