Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. IV 370-PS5-2LJR4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Гражданский кодекс РФ/Глава 61, [online: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_61].

Жалоба, заявление, предложение, ходатайство, петиция – цивилизованные способы решения проблем, [online: https://www.zemvopros.ru/page_8993.htm].

Глава III. Полномочия органов федеральной службы безопасности, [online: http://base.garant.ru/10104197/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/].

Efekty uczenia się:

KA7_WK2: Zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta oraz kontrola pisemna. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: egzamin pisemny lub ocena zajęć e-learningowych.

KA7_UK2: Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta, kontrola pisemna lub ustna. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: egzamin ustny i pisemny, ćwiczenia praktyczne, wypowiedź ustna, praca domowa lub ocena zajęć e-learningowych.

KA7_KO1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, praca domowa lub ocena zajęć e-learningowych.

KA7_KR1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: ocena efektów pracy zespołowej lub ocena zajęć e-learningowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS-mail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji prowadzonych w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Конституция РФ (Konstytucja Federacji Rosyjskiej).

2. Гражданское право (Prawo cywilne).

3. Наследование (Dziedziczenie).

4. Функции государства (Funkcje państwa).

5. Угрозы безопасности (Zagrożenie bezpieczeństwa).

6. Виды обращений (Rodzaje podań).

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 312
Gocha Kvantaliani 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)