Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe prywatne 370-PS5-4MPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

jak w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

wiedza - sposób sprawdzenia: egzamin on line lub w formie pisemnej tradycyjnej

K_W06 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W10 - ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

umiejętności - sposób sprawdzenia: egzamin on line lub w formie pisemnej tradycyjnej

K_U01- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

kompetencje społeczne - sposób sprawdzenia: egzamin on line lub w formie pisemnej tradycyjnej

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie zdalnej oraz rozwiązanie kazusu (I termin)- forma zdalna, egzamin ustny (II termin); 51% ocena dostateczna, 76% ocena dobra od 96% bdb;

Zakres tematów:

1. Pojęcie, istota i funkcje prawa międzynarodowego prywatnego

2. Geneza i ewolucja prawa kolizyjnego

3. Źródła prawa

4. Budowa normy kolizyjnej

5. Łączniki w prawie kolizyjnym

6. Ogólne zasady stosowania prawa kolizyjnego

7. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa osobowego

8. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw małżeńskich

9. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw dotyczących pokrewieństwa

10. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu opieki i kurateli

11. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego

12. Zobowiązania w prawie kolizyjnym

13. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa spadkowego

14. Stosunki pracy a prawo kolizyjne

Metody dydaktyczne:

wykład akademicki z użyciem prezentacji, rysunków, wykresów prowadzony na platformie internetowej on line oraz e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 104
każdy piątek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Katarzyna Bagan-Kurluta, Katarzyna Konopka, Faustyna Jamiołkowska 153/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.