Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne 370-PS5-4POC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa (wybrana)

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 8 zmienione i zaktualizowane, Warszawa 2016

2. H. Dolecki, Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2015

3. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2016

4. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym , wyd. 3, Warszawa 2012

5. M. Manowska, Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 4, Warszawa 2016

6. K.Flaga-Gieruszyńska, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, Warszawa 2019

7. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, C.H. Beck Warszawa 2019

8. A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019 (tom I i III), Warszawa 2020 (tom IV-V)

9. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006

10. J. Ignaczewski (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010

11. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007

12. E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2018

13. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

14. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019

15. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2019

16. Zasób symulacji rozpraw cywilnych przeprowadzonych w ramach Centrum Praktyk Sądowych

17. Kodeks postępowania cywilnego z aktualnym stanem prawnym

Literatura uzupełniająca (wybrana)

1. H. Dolecki (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, Warszawa 2010

2. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010

3. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010

4. J. Skorupka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

6. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2011

7. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2011

8. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. 5, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. K_W01 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa, cywilnego oraz procedur sądowych. K_W03 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla procedury cywilnej. K_W08 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, egzamin, konsultacje

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. K_W09 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu procedury cywilnej. K_U05 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł. K_U08 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. K_U09 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_K04 - Sposoby weryfikacji - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów.

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Liczba pytań skierowanych do danego studenta wynosi nie mniej niż 2. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej egzaminu:

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt. Skala ocen:

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie postępowania cywilnego. Pojęcie sprawy cywilnej. Źródła prawa procesowego

2.Prawo cywilne materialne a procesowe

3.Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego (postępowanie adhezyjne, prejudycjalność)

4. Rodzaje postępowania cywilnego (postępowanie procesowe, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe, postępowania pomocnicze, postępowanie egzekucyjne

5. Pojęcie drogi sądowej. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych

6. Klauzula nadużycia prawa procesowego

7. Zasady prawa procesowego.

8. Bezwzględne i względne przesłanki postępowania cywilnego. Skutki braku przesłanek procesowych.

9. Sąd (organizacja i skład sądu w sprawach cywilnych, wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych; referendarze sądowi)

10. Właściwość sądów w sprawach cywilnych (pojęcie i rodzaje właściwości; właściwość ustawowa, umowna i delegacyjna; właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna; wartość przedmiotu sporu; badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu)

11. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych, inspektora pracy oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w postępowaniu cywilnym

12. Strony (pojęcie, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa)

13. Współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami)

14. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie

15. Następstwo procesowe i następstwo prawne

16. Reprezentacja stron w procesie (przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa)

17. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie (alternatywne, ewentualne, facultas alternativa), powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego)

18. Koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów)

19. Pojęcie, charakterystyka i rodzaje czynności procesowych (czynności procesowe sądu, czynności procesowe stron i uczestników postępowania, czynności procesowe prokuratora i organizacji społecznych)

20. Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy (uchybienia i przywrócenie terminu)

21. Wszczęcie postępowania (wytoczenie powództwa, skutki wniesienia i skutki doręczenia pozwu)

22. Postępowanie pojednawcze i ugoda sądowa, mediacja i postępowanie mediacyjne

23. Pozew (definicja, kumulacja roszczeń, rozdrabnianie roszczeń, przedmiotowa zmiana powództwa, zmiany podmiotowe, cofnięcie pozwu)

24. Organizacja postępowania i przygotowanie rozprawy. Rozprawa.

25. Obrona pozwanego w procesie (uznanie powództwa, zaprzeczenie i inne zarzuty, powództwo wzajemne, bierność pozwanego)

26. Zawieszenie i umorzenie postępowania

27. Dowody i postępowanie dowodowe (zasady postępowania dowodowego, materiał procesowy, dowód i jego przedmiot, ocena dowodów, ciężar dowodu, terminy przedstawiania dowodów, fakty nie wymagające dowodu, domniemania, środki dowodowe: dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów)

28. Rodzaje orzeczeń sądowych

29. Podstawowe zasady orzekania (przedmiot orzekania, podstawy orzekania, czas orzekania)

30. Wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy i końcowy, wyrok zaoczny)

31. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

32. Postanowienia sądu (postanowienia kończące postępowanie w sprawie oraz postanowienia nie kończące postępowania w sprawie)

33. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń

34. Uwagi ogólne o środkach odwoławczych

35. Apelacja (zagadnienia ogólne, zarzuty podnoszone w apelacji, postępowanie apelacyjne)

36. Zażalenie

37. Skarga kasacyjna (zagadnienia ogólne, postępowanie kasacyjne)

38. Wznowienie postępowania (przyczyny nieważności, właściwe podstawy restytucyjne, termin, tryb postępowania)

39. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania

40. Postępowania odrębne (zagadnienia ogólne)

41. Charakterystyka poszczególnych postępowań odrębnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nakazowego i upominawczego oraz uproszczonego

42. Pojęcie i funkcja postępowania nieprocesowego

43. Postępowanie nieprocesowe (stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego)

44. Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego

45. Podmioty postępowania nieprocesowego (sąd, uczestnicy postępowania, prokurator i rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne i organy administracji państwowej)

46. Przedmiot postępowania nieprocesowego

47. Czynności procesowe i koszty postępowania nieprocesowego

48. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji

49. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym

50. Zaskarżanie orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym (apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie postępowania)

51. Charakterystyka postępowania nieprocesowego w poszczególnych rodzajach spraw

52. Postępowanie zabezpieczające

53. Postępowanie egzekucyjne (zagadnienia ogólne, organy egzekucyjne i ich właściwość, uczestnicy postępowania egzekucyjnego, tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności, wszczęcie, prowadzenie, zawieszenie i umorzenie egzekucji, ograniczenia egzekucji, powództwo przeciwegzekucyjne)

54. Międzynarodowe postępowanie cywilne (zasady międzynarodowego postępowania cywilnego, uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych)

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 104
Piotr Konik 155/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.