Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kryminologia 370-PS5-4PROKRY
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz- Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001

S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970

W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979

Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne w formie zdalnej

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne i pisemne lub zaliczenie ustne i pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie:

- czterech referatów na wybrane tematy przygotowanych przez studenta,

- planu pracy magisterskiej przygotowanego przez studenta.

Warunki zaliczenia:

- wygłoszenie referatów przez studenta i przesłanie ich do prowadzącego seminarium i zaliczenie przez niego.

- przesłanie przez studenta planu pracy magisterskiej do prowadzącego seminarium i zatwierdzenie go przez niego.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Dyskusja nad wyborem tematów prac magisterskich

Przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie badanej przez magistrantów problematyki

Nauka prowadzenia kwerendy bibliotecznej

Nauka konstruowania struktury prac magisterskich

Sformułowanie planów/struktur prac magisterskich

Zatwierdzenie skonstruowanych planów prac magisterskich

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja referatów, prezentacja planów prac magisterskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 319
Emil Pływaczewski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)