Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich 370-PS5-4PSPEB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie testu, obserwacja ciągła podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej - testowej.

Przygotowanie do zajęć może wpłynąć na podniesienie oceny o 0,5 stopnia.

- dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na najbliższych konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.

2. Przesłanki wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich

3. Postępowanie przed sądem: właściwość rzeczowa sądu, właściwość miejscowa, uczestnicy postępowania, strony, cel postępowania i jego przebieg.

4. Postępowanie rozpoznawcze

5. Charakter i przesłanki stosowania środków wychowawczych oraz środka poprawczego

6. Postępowanie wykonawcze i środki probacyjne

7. Struktura i dynamika przestępczości nieletnich w Polsce

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 19:00, sala 307
Marta Dzieniszewska 14/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)