Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019

J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017

J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Egzamin w formie pisemnej (odpowiedź na pytania opisowe oraz rozwiązanie kazusu), testy z zajęć w formie e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

W ramach wykładów zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, jego ewolucja i systematyka.

2. Źródła polskiego i unijnego prawa rolnego.

3. Podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego (nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, problem przedsiębiorstwa rolnego, pojęcie produktów rolnych).

4. Kształtowanie ustroju rolnego w Polsce. Obrót nieruchomościami rolnymi.

5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

6. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego i dziedziczenie gospodarstw rolnych.

7. Formy prawne dysponowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

8. Pojęcie lasu. Ograniczenia w obrocie lasami.

9. Obciążenia podatkowe rolnictwa.

10. Ubezpieczenia społeczne rolników.

11. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów).

12. Wspólna Polityka Rolna UE – geneza, cele, rozwój, filary i fundusze WPR.

13. Instrumenty prawne polityki rynkowej UE – wspólna organizacja rynków produktów rolnych.

14. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

15. Zadania i struktura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

16. Polityka i program rozwoju obszarów wiejskich UE.

17. Instrumenty administracyjne i cywilnoprawne udzielania wsparcia w rozwoju obszarów wiejskich.

18. Problematyka prawa żywnościowego.

19. Prawo własności intelektualnej w rolnictwie.

20. Spółdzielczość w rolnictwie.

21. Umowa kontraktacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, wykład multimedialny w formie e-learningu, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 313
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Jerzy Bieluk 158/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)