Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent, widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek zaliczyć nieobecność w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Sposób zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny:

Studenci przystępują do 2 pisemnych kolokwiów. Pierwsze z nich polega na rozwiązaniu kazusów. Drugie polega na udzieleniu odpowiedzi na 4-5 pytań opisowych. Z każdego z w/w kolokwiów można uzyskać maksymalnie po 20 pkt (łącznie - 40 pkt). Na ocenę ma również wpływ aktywność studenta na zajęciach (do uzyskania maksymalnie 10 pkt). Łącznie za powyższe aktywności można uzyskać maksymalnie 50 pkt. W zależności od liczby zdobytych punktów, można uzyskać ocenę:

26-30 pkt - dostateczny

31-35 - dostateczny plus

36-40 - dobry

41-45 dobry plus

46-50 bardzo dobry

Student może poprawić ocenę (określoną na podstawie napisanych kolokwiów oraz liczby punktów za aktywność) w drodze odpowiedzi ustnej (3-5 pytania z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach). W ten sam sposób może uzyskać zaliczenie ćwiczeń maksymalnie na ocenę dostateczną osoba, która nie uzyskała zaliczenia sumując wyniki aktywności na zajęciach, odpowiedzi na pytania opisowe i rozwiązania kazusu.

Osoba, która uzyskała na podstawie napisanych kolokwiów oraz uwzględniając aktywność na zajęciach co najmniej 26 punktów, może przystąpić do odpowiedzi ustnej i poprawić ocenę (w stosunku do oceny, którą może uzyskać na podstawie liczby zdobytych punktów) maksymalnie o jeden stopień.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia prawa rolnego na gruncie kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych: nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa za długi związane z jego prowadzeniem.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (I) – zagadnienia ogólne, zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (II) – prawo pierwokupu przysługujące KOWR oraz dzierżawcy nieruchomości rolnej, prawo nabycia przysługujące KOWR.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (III) – obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej (art. 166 k.c.); zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Dzierżawa gruntów rolnych.

Podatek rolny (I) – konstrukcja prawna, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku rolnym.

Podatek rolny (II) – podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ulgi i zwolnienia w podatku rolnym.

Ubezpieczenie społeczne rolników (I) – uwagi ogólne, definicje ustawowe, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Ubezpieczenie społeczne rolników (II) – ubezpieczenie emerytalno -rentowe, zasady obliczania wysokości emerytury i renty rolniczej, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej a wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Umowa o pomocy przy zbiorach.

Umowa z następcą.

Umowa kontraktacji.

Status Krajowego Ośrodka Wsparci Rolnictwa jako powiernika Skarbu Państwa; gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; problematyka zakazu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ochrona gruntów rolnych.

Scalanie i wymiana gruntów rolnych.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, dyskusja w grupach, rozwiązywanie kazusów, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 309
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 211
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 214
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 309
Rafał Michałowski 21/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 311
Justyna Matys 19/ szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 215
Karol Skrodzki 17/ szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 215
Karol Skrodzki 20/ szczegóły
8 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 215
Karol Skrodzki 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)