Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bauman Z. Socjologia, Poznań 1990

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Januszek H., Sikora J., Podstawy socjologii, Poznań 2008.

Polakowska-Kujawa J., Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa, Warszawa 2007.

Przymeński A., Socjologia. Wykłady i materiał do ćwiczeń, Poznań 2008.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Babbie E., Istota socjologii, Warszawa 2007.

Marshall G. (red.), Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć; kolokwium.

KA6_WG7: ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja prowadzona podczas zajęć, praca w grupach i indywidualna podczas zajęć, kolokwium.

KA6_UW1: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, kolokwium, konsultacje

KA6_KO3: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja aktywności studenta podczas zajęć, ocena pracy w grupach oraz pracy indywidualnej; gra symulacyjna

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- obecność na ćwiczeniach;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych;

- aktywność podczas zajęć,

- prezentacja.

Formą końcowego zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium (zaliczenie na ocenę) – pytania mieszane: zamknięte i półotwarte. Dodatkowo na ocenę końcową wpływa liczba zdobytych punktów za aktywność na zajęciach w ciągu całego semestru. 51% punktów uzyskanych przez studenta w trakcie trwania semestru oraz z kolokwium zaliczeniowego (łącznie) jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z ćwiczeń z przedmiotu Socjologia ogólna. Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedno spotkanie [2 godz.].

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę Socjologii. [2h]

2. Interakcje społeczne i ich znaczenie. [2h]

3. Elementy struktury społecznej - status, rola, grupa. [2h]

4. Socjalizacja - powstawanie istoty społecznej. [2h]

5. Stratyfikacja społeczna, ruchliwość społeczna. [2h]

6. Nierówności społeczne - nierówności płci. [1h] - prezentacja

7. Kultura masowa - oddziaływanie mediów na społeczeństwo. [1h] - prezentacja

8. Rasa, etniczność, migracje [1h] - prezentacja

9. Ubóstwo - sytuacja dzieci [1] - prezentacja

10. Kolokwium. [1h]

Metody dydaktyczne:

- praca warsztatowa;

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- dyskusja prowadzona podczas zajęć;

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia);

- analiza treści/ praca z tekstem;

- praca indywidualna;

- burza mózgów, debata;

- gra symulacyjna;

- prezentacje multimedialne;

- konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:50 - 18:20, sala A207
Katarzyna Winiecka, Kamil Goryń 30/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala A207
Katarzyna Winiecka, Kamil Goryń 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.