Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 380-OS1-1TWY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Chałas K., Łobacz M., Przymioty osoby ludzkiej, edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Lublin 2020.

Dakowicz L. A., Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007.

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E., Sztuka bycia człowiekiem: wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Kraków 2011.

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Olsztyn 2008.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Jegier A., Kwiatkowski S. T., Szurowska B., Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Warszawa 2021.

Korzeniowska W., Szuścik U., Murzyn A., Sztuka bycia uczniem i nauczycielem: z zagadnień pedagogiki współbycia, Kraków 2009.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Papież J. (red), Tożsamość teorii wychowania, Kraków 2011.

Skibska J. (red.), Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań, Kraków 2019.

Szmidt K. J., Płóciennik E., Myślenie pytajne Teoria i kształcenie, Łódź 2020.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.

Śliwierski B., Paluch M., Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków 2021.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń 2001.

Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Lublin 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA6_WG3: ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

KA6_WK2: zna podstawowe teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA6_WK8: ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Forma weryfikacji: egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UW2: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK1: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_UO1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

Forma weryfikacji: egzamin pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KO1: ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Forma weryfikacji: egzamin pisemny w postaci testu.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza pozytywnie napisany egzamin, przeprowadzony w formie testu zamkniętego. Ocenę pozytywną z egzaminu gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie pełnych poprawnych odpowiedzi na pytania testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne zagadnienia teorii wychowania

2. Aksjologiczne i teleologiczne problemy teorii wychowania

2. Wybrane orientacje badawcze w teorii wychowania

3. Struktura procesu wychowania

4. Podstawowe środowiska wychowawcze

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A6
Lidia Dakowicz 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.