Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 370-PS5-4PSPRJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne. Test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pojęcia ogólne prawa restrukturyzacyjnego oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres prawa restrukturyzacyjnego (w tym m.in. zdolność restrukturyzacyjna, rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych). Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (w tym m.in. podstawy otwarcia postępowania, restrukturyzacyjnego, wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku, materialnoprawne oraz procesowe skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie cywilne, administracyjne, postępowanie przed sądami polubownymi oraz postępowania egzekucyjne).

2. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego (w tym m.in. podmioty postępowania, spis wierzytelności, restrukturyzacja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przyjęcie układu i jego skutki, zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego). Odrębne postępowania restrukturyzacyjne (m.in. pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych, postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).

3. Pojęcia ogólne oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres prawa upadłościowego (w tym m.in. zdolność upadłościowa, rodzaje postępowań upadłościowych). Ogłoszenie upadłości (w tym m.in. podstawy ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (w tym m.in. materialnoprawne oraz procesowe skutki ogłoszenia upadłości, wpływ upadłości na postępowanie cywilne i administracyjne).

4. Właściwe postępowanie upadłościowe (m.in. podmioty właściwego postępowania upadłościowego, przebieg właściwego postępowania, dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, likwidacja masy upadłości, postępowanie podziałowe, przyjęcie układu i jego skutki, zakończenie postępowania upadłościowego).

5. Odrębne postępowania upadłościowe (w tym m.in. postępowanie upadłościowe po śmierci dłużnika, postępowanie upadłościowe wobec banków, postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń, postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji, postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz postępowanie upadłościowe w stosunku do dewelopera).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny lub prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:00, sala 311
Paweł Czaplicki 10/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)