Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy 370-PS5-4PSPJX
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03,

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych

K_W08,

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności:

K_U01,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05,

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych

problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne:

K_K06

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę przy uwzględnieniu aktywności: odpowiedzi na pytania otwarte i komentarze dotyczące omawianej tematyki, prace pisemne, analiza stanów faktycznych spraw sądowych oraz rozwiązywanie kazusów.

Zakres tematów:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – regulacje prawne stosowane w sprawach z zakresu prawa pracy (wpływ regulacji unijnych na wykładnię prawa krajowego). Stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności pracowników i pracodawców, jako stron postępowań sądowych. Realizacja roszczeń pracowniczych – ustalenia faktyczne, stosowanie przepisów z zakresu prawa pracy, rozstrzyganie sporów.

Stosunek pracy – aspekty podmiotowe i przedmiotowe relacji pracowniczej. Roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy – etapy procedowania, ustalenia faktyczne i stosowane regulacje prawne.

(wykład – 3 godz.).

MODUŁ II.

Nawiązywanie umów o pracę, zmiana warunków pracy i płacy, rozwiązywanie umów o pracę – stosowanie regulacji prawnych. Realizacja roszczeń o zapłatę tytułem wynagrodzenia za pracę oraz roszczeń pracowniczych związanych z odpowiedzialnością porządkową i odpowiedzialnością materialną pracowników. Uprawnienia pracownika i pracodawcy w zakresie realizacji roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.

(wykład – 3 godz.).

MODUŁ III.

Realizacja roszczeń pracowniczych w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę – etapy procedowania, ustalenia faktyczne i stosowane regulacje prawne.

(wykład – 3 godz.).

MODUŁ IV.

Realizacja roszczeń pracowniczych w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę – etapy procedowania, ustalenia faktyczne i stosowane regulacje prawne.

(wykład – 3 godz.).

MODUŁ V.

Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. Koszty postępowań sądowych – koszty sądowe i koszty procesu.

Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów w ramach relacji pracowniczych.

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku – postępowanie mediacyjne na skutek skierowania stron do mediacji postanowieniem sądu.

(wykład – 3 godz.).

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z dyskusją ze studentami, analiza wybranych stanów faktycznych, kazusy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:00, sala 213
Tomasz Kałużny 13/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)