Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki 380-S2-1JNI
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2 +, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B2/B2+ , KLETT

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

Efekty uczenia się:

KA7_UW1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania

i przetwarzania informacji w języku niemieckim (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

KA7_UK2 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych nauk społecznych.

KA7_KO2 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje

to podejście wśród innych.

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- opracowanie językowe wybranego przez siebie artykułu o tematyce związanej z ww. dziedzinami (dla chętnych, dodatkowo oceniane).

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Zakres tematów:

1. System szkolnictwa wyższego w krajach niemieckojęzycznych, struktura uczelni, typy szkół wyższych, etapy kształcenia, wymiana studencka, sytuacja studentów uczestniczących w wymianie studenckiej w dobie pandemii.

2. Wielokulturowość, interkulturowe aspekty życia w krajach niemieckiego obszaru językowego, społeczne i polityczne skutki wielokulturowości, problemy i korzyści wynikająjące z wielokulturowego oblicza współczesnych Niemiec. Przedstawiciele innych narodowości/kultur w historii państw niemieckojęzycznych.

3. Historia i typologia uzależnień. Wybrane zagadnienia. Zagrożenia współczesności w aspekcie uzależnień. Przyczyny uzależnień i pomoc osobom uzależnionym.

4. Świat mediów. Rodzaje mediów. Słownictwo z zakresu technologii informatycznej. Rola mediów w życiu współczenego człowieka. Korzyści i zagrożenia, aspekty społeczne, psychologiczne i kulturowe tego zagadnienia.

Znajomości zawierane przez internet.

5. Rodzina wczoraj i dziś. Funkcje rodziny, problemy wychowawcze, zmiany ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. Problem tożsamości człowieka.

Metody dydaktyczne:

Czytanie tekstów popularnonaukowych/naukowych, samodzielna prezentacja zawartego w nich materiału, trening umiejętności wypowiadania się na tematy

popularnonaukowe/naukowe, wyrażanie opinii nt. czytanych tekstów.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych,

z wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

stron internetowych, vlogów ćwiczeń online, wykładów, przemówień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.