Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku rosyjskim 380-S2-2YHDTR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Бобрышов С.В. Историко-педагогическое исследование развития педагогического знания: методология и теория. Ставрополь, 2006.

2. Вершинина Н.А. Структура педагогики: методология исследования. Санкт-Петербург, 2008.

3. Голубев Н.К., Радина К.Д. Структура и уровни социально-педагогической диагностики. Гипотезы и решения. Этика исследования. Москва, 2009.

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования, Москва, 2005.

5. Загвязинский В.И. Методология педагогического исследования. Москва, 2017.

6. Кривченко Н.И. Аксиологический подход как методологическая основа педагогического исследования. Ставрополь, 2016.

7. Кузнецова А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике. Хабаровск, 2003.

8. Образцов П.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Орел, 2002.

9. Садовникова Н.А. Прикладное исследование методологии статистического анализа в педагогических исследованиях. Санкт-Петербург, 2016.

10. Юдина О.А. Методология педагогического исследования. Оренбург, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W04 – Student ma pogłebioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna orientacje

badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności

prowadzenia badań w pedagogice) – weryfikacja: indywidualna prezentacja studenta

Umiejętności:

K_U06 – Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje

problemy badawcze, dobiera adekwatne meody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze – w języku rosyjskim – weryfikacja:

indywidualna prezentacja studenta

Kompetencje społeczne:

K_K01 – Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i

zawodowego – weryfikacja: indywidualna prezentacja studenta

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach i wygłoszenie referatu na każdym warsztacie. Dopuszczalnym jest 2 nieobecności, bez żadnych konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć, bez względu na jej powód. Zaliczenie nieobecności polega na przygotowaniu pisemnego opracowania wskazanego przez prowadzącego tematu. Przygotowywanie wystąpień i prezentacji w języku rosyjskim opartych na analizie literatury teoretycznej i metodologicznej, ocena postępów w pisaniu/formułowaniu i wygłoszeniu referatów dotyczących badania tematu własnej pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1.Określenie tematu badawczego

2.Cel główny i cele szczegółowe badania własnego

3.Problem główny i problemy szczegółowe

4.Przedmiot badań

5.Metody badawcze

6.Wybór terenu badawczego

7.Wykorzystanie literatury i innych źródeł

8.Postawienie hipotezy głównej i hipotez szczegółowych

9.Zmienne i wskaźniki

10. Prezentacja ankiety (wywiadu)

11. Analiza litaratury metodologicznej

12. Analiza litaratury teoretycznej

13.Wstęp, wnioski i zakończenie pracy

14.Sposoby wykorzystania własnych wniosków w praktyce pedagogicznej

15. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

wygłoszenie referatów, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala zdalne
Andrei Harbatski 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)